Управління витратами в системі контролінгу (курсова робота)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.35
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: старший викладач Гладун Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. розуміти місце контролінгу в системі управління сучасним підприємством; 2. використовувати основні методи управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу; 3. уміння проводити розрахунки, пов’язані з об’єктами контролінгу; 4. здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; 5. здатність продемонструвати знання методики та уміння організації контролю на підприємствах (в організаціях, установах), здатність до формування професійного судження про побудову та трансформацію системи фінансово-економічної безпеки для сучасних та потенційних потреб управління підприємством; 6. уміння оцінювати та регулювати ефективність діяльності підприємства та його структурних підрозділів; 7. здатність застосувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; 8. здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 9. здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Контролінг
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Розділ 1. Теоретична частина (відповідно до обраної теми). Розділ 2. Розрахункова частина (згідно із заданим варіантом). Висновки. Список використаних джерел (не менше 10).
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %)
Рекомендована література: 1. Контролінг: Навчальний посібник/ Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2009. – 264 с. 2. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с. 3. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2008. – 240 с. 4. Калайтан Т.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 252 с. 5. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с. 6. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: Навчальний посібник – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 211 с. 7. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 4-те вид., стереотипне з 3-го. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2009. – 384 с. 8. Кузьмін О.Є., Гладун Т.М. Менеджмент: 1 001 тест: Збірник тестових завдань/ О.Є.Кузьмін, Т.М.Гладун – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.