Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 2

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.32
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Перхач О. Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - основні положення системного підходу щодо забезпечення безпеки підприємства; - основи організації захисту підприємства від рейдерських захоплень; - стандарти безпеки підприємства; - принципи забезпечення майнової та особистої безпеки підприємця; - сучасні технології забезпечення надійності персоналу. вміти: • організовувати систему протидії протиправним поглинанням або рейдерським захопленням на підприємстві. • розробляти сучасні механізми запобігання виникненню корпоративних, міжособистісних конфліктів на підприємстві. • організовувати й проводити роботу щодо профілактики виникнення загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. • діагностувати міжособистісні стосунки членів підпорядкованого трудового колективу; • оцінювати рівні конфліктності членів трудового колективу; • застосовувати сучасні технології забезпечення безпеки діяльності підприємства, установи, організації з урахуванням особливостей їх функціонування; • на підставі аналізу небезпек та загроз готувати пропозиції про підготовку та проведення заходів із управління системою безпеки на підприємстві, в установі, організації; • формувати інструкції посадових осіб з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; • проводити оцінку виконавчої та трудової дисципліни персоналу підприємства; • оцінювати рівень лояльності персоналу підприємства; • організовувати проведення нарад, засідань із питань забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Організація та управління системою безпеки підприємства. Організація та управління кадровою безпекою підприємства. Організація та управління майновою безпекою підприємства. Основи діяльності підприємства в умовах загрози корпоративних конфліктів. Організація системи захисту підприємства від протиправних поглинань або захоплень. Шляхи вирішення корпоративних конфліктів, пов’язаних із протиправними поглинаннями та захопленнями підприємств. Людський чинник у системі безпеки підприємства. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (45 %) - контрольний захід (55 %)
Рекомендована література: 1. Дмитрієв І. А. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства / І. А. Дмитрієв, В. Ю. Несторенко: монографія. – Харків: ЗНАДУ, 2011. - 164 с. 2. Захарченко В. Ю. Экономическая безопасность: индикаторы и механизмы управления : монография. – Полтава, 2012. – 271 с. 3. Лазуренко В. И. Корпоративные конфликты : рейдерство / Лазуренко В. И., Лазуренко Ю. В. – Донецк: Світ книги, 2012. – 656 с. 4. Перхач О. Л. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання : Навчальний посібник / О. Л. Перхач, Н. Ю. Подольчак. – Львів : Видавництво "Львівська політехніка", 2014. – 210 с.