Філософські проблеми наукового пізнання

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: доктор філософських наук, професор Віктор Леонтійович Петрушенко
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: - особливості сучасної науки та її місце у суспільному житті; - особливості та суттєві риси науки, її фундаментальні основоположення та проблемні сфери; - знати відмінності між історичними типами науки, її зв’язки з людською особистістю, культурою та основними сферами суспільного життя; - знати найвагоміші критерії науковості знань. вміти: - використовувати знання вихідних постулатів та основоположень науки для проектування своєї науково-пошукової роботи; - співставляти та аналізувати різні типи знань та історичні типи науки; - вміти застосовувати філософський і методологічний апарат теорій науки у власній науково-дослідницькій роботі, використовуючи при тому знання методів та інструментів науки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: № з/п Пререквізити Кореквізити 1. Фізика 2. Математика 3 Філософія 4
Короткий зміст навчальної програми: Зміст програми спрямований на поглиблене вивчення сутності, стану і перспектив розвитку сучасного наукового пізнання в його взаєминах із філософським та теоретико-методологічним напрямами пізнання, на окреслення основних предметних сфер сучасної наукової картини світу, місця та ролі філософської рефлексії в сучасній науці у контексті її становища у суспільному розвитку, її взаємин з людиною, культурою, різними сферами суспільного життя.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: усна відповідь, виконання тестів, написання контрольних робіт, участь у колоквіумі. Критерії оцінювання студентів за усні опитування на семінарських заняттях 1. 5 балів студенти отримують за повне розкриття змісту поставлених питань, проявляючи при тому вміння оперувати навчальним матеріалом та підкріплювати його знання прикладами; 2. 4 бали студенти отримують за правильний виклад не всіх, але основних опорних положень відповіді на певні питання та вміння провести логічні зв’язки між ними; 3. 3 бали студенти отримують за неповну, але правильну відповідь на поставлені запитання, проявляючи при тому проблеми в оперуванні матеріалом відповіді та непевність у зверненні до конкретних прикладів або пояснень; 4. 3 бали студенти можуть отримати за доречне та вдале доповнення відповідей інших студентів або за правильне вирішення проблемних питань і завдань; 5. 2 бали студенти отримують за правильне доповнення виступів інших студентів на семінарі та за вдалі запитання і репліки, що дозволяють краще зрозуміти обговорювані питання; 6. 1 бал студенти можуть отримати за поясненні змісту певних термінів, за знання прізвищ фундаторів певних ідей або філософських вчень та напрямів, за правильне орієнтування в історичних епохах розвитку науки і філософії. Критерії оцінювання виконання студентами тестових завдань Оскільки тестові завдання включають у свій зміст 5 питань, то кожна правильна відповідь на питання оцінюється в 1 бал, разом за правильні відповіді – 5 балів. Протягом семестру виконується 2 – 3 тести, а підсумковий бал за їх виконання постає середньою арифметичною сумою балів окремих тестів. Критерії оцінювання виконання студентами письмової контрольної роботи Для написання письмової контрольної роботи кожен аспірант отримує 2 питання (всі питання індивідуальні, тобто не повторюються). Далі відповіді на поставлені питання оцінюються так само, як і усні відповіді на семінарах. Критерії оцінювання відповідей студентів за усну складову проведення іспиту Усна складова іспиту призначається студентам у таких випадках: - коли відповіді студентів не дають можливості оцінити їх задовільною оцінкою; - коли бали ПК та КЗ у сумі відрізняються на 3 та менше балів до наступної оцінки; - коли екзаменаційна робота дає підстави вважати використання студентом різних способів списування відповідей; - коли фіксується різка відмінність між результатами роботи студента у семестрі та результатами написання екзаменаційної роботи. Усна складова іспиту може бути оцінена максимально у 10 балів, тому викладач може поставити студенту 2 – 3 питання. Критерії оцінювання відповідей на ці питання ті ж самі, що й критерії оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях. Критерії оцінювання відповідей студентів на колоквіумі За повну та цілком усвідомлену відповідь студентів на запропоновані питання колоквіуму оцінка виставляється на таки підставах: - знання змісту питання – 5 балів; - вміння застосовувати аргументацію, логічний аналіз, доведення – 5 балів; - вміння навести приклади для демонстрації рівня розуміння змісту питань – 5 балів; - демонстрація вільного оперування змістом питань, в тому числі – подавати його виправдану власну інтерпретацію – 5 балів.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 2. Науковий світогляд на зламі століть / Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та інші. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. 3. Світоглядні імплікації науки / Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та інші. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. 4. Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступ. ст и коммент. А.Ф.Грязнова. – М.: Изд-во МГУ, 1993. 5. Хрестоматія з історії європейської філософії : [навчальний посібник для самостійної роботи студентів] / Під заг. редакцією проф. В.Л.Петрушенка. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. 6. The 20 big questions in science. // Birch H., Stuart C., Keat Looi M. // The Guardian. The Observer. 01.09.2013. 7. Losee John. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. Fourth edition / John Losee. – New York: Oxford University Press, 2001. – 314 p. 8. Okasha Samir. Philosophy of Science. A Very Short Introduction / Samir Okasha. – Oxford, 2002. – 69 p. 9. http://www.osvita.org.ua/distance/articles/20/ 10. http://vu.net.ua 11. http://mz.com.ua 12. http://osvita.ua