Формування системи стратегічного управління фінансово-економічної безпеки (курсовий проект)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.36
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Химич О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: -знати методи проведення аналітичних досліджень; -організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного дослідження діяльності працівників, які є суб'єктами системи забезпечення фінансово-економічної безпеки вміти: -поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; -уміння ідентифікувати, аналізувати та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність організації
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Комплексне забезпечення ФЕБ,ч.1 кореквізит: Комплексне забезпечення ФЕБ,ч.2
Короткий зміст навчальної програми: -
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %)
Рекомендована література: 1. Дергачов В. С. Науково-практичні засади захисту інформації з обмеженим доступом у трудових правовідносинах: монографія / В. С. Дергачов. - Харків : ХНАДУ, 2011. - 160 с. 2. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІвиданенко. — К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.