Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.41
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Химич О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: -знати методи проведення аналітичних досліджень; -організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного дослідження діяльності працівників, які є суб'єктами системи забезпечення фінансово-економічної безпеки вміти: -поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; -уміння ідентифікувати, аналізувати та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Комплексне забезпечення ФЕБ,ч.1 - кореквізит: Комплексне забезпечення ФЕБ,ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Правове регулювання безпеки підприємства. Комерційна таємниця: основні поняття. Заходи володільця комерційної інформації щодо охорони її конфіденційності. Допуск до комерційної таємниці співробітників підприємства. Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства. Технології діяльності аналітиків із питань фінансово-економічної безпеки підприємства. Технічний захист інформації, що містить комерційну таємницю. Інформаційна культура. Комунікаційний процес. Інформаційний процес. Інформаційні війни.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (45 %) - контрольний захід (55 %)
Рекомендована література: 1. Дергачов В. С. Науково-практичні засади захисту інформації з обмеженим доступом у трудових правовідносинах: монографія / В. С. Дергачов. - Харків : ХНАДУ, 2011. - 160 с. 2. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІвиданенко. — К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.