Інтелектуальна власність

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: К.е.н. Яремко Ірина
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання видів інтелектуальної власності. Навики для пошуку та аналізу інформаційних ресурсів для цивільно-правового регулювання прав інтелектуальної власності. Знання способів реєстрації і передачі прав в залежності від виду інтелектуальної власності. Знання методів комерціалізації і захисту інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Конкурентна політика держави
Короткий зміст навчальної програми: Загальні питання права інтелектуальної власності. Класифікація інтелектуальної власності. Міжнародні та національні закони, що стосуються інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні права. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Права на комерційне найменування, торгову марку, найменування місця походження товару. Закон про промислову власність. Право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патентна інформація, документація. Патентні дослідження. Правова охорона наукових відкриттів. Право на комерційну таємницю. Сучасні технології, Інтернет і питання інтелектуальної власності. Організація і економіка інтелектуальної власності. Шляхи комерціалізації інтелектуальної власності. Ліцензування та передача технологій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль знань (100%)
Рекомендована література: 1. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2012. – 624 с. 2. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / І.І. Дахно. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://culonline.com.ua/ 3. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 4. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: КНТ, 2005. 5. Войтко С. В., Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність для економістів: навч. посібн. для студентів екон. спец. ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ: НТУУ "КПІ", 2016. -192 с.