Менеджмент та маркетинг публічної організації

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.3
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н. Яремко Ірина
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: володіння достатніми знаннями в галузях пов’язаних публічним управлінням та адмініструванням, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в економіко-політичній сфері та визначати ключові тенденції її розвитку; отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації адміністративних послуг, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій ; застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку публічного управління та адміністрування, використовуючи відомі методи;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Організації як об’єкти управління. Функції управління організацією. Проектний аналіз. Організаційна діяльність. Організаційне проектування. Інформаційне моделювання управлінських процесів. Методи декомпозиції. Розподіл повноважень, обов’язків, відповідальності між структурними підрозділами організації та утворення тимчасових структур. Технологія управління організацією. Інформаційно-аналітичні технології. Основні закономірності ефективної праці. Правові режими ефективної діяльності персоналу. Оцінка ефективності діяльності організації. Сучасні інформаційні технології та інновації в організаціях. Інструменти сучасного офісу.
Методи та критерії оцінювання: екзамен 60% поточний контроль 40%
Рекомендована література: 1.Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. 2-ге видання, доповнене: Кузьмін О. Є., Мельник О. Г./ – Київ «Академвидав» 2007 – 464с. (Альма-матер). 2.Писаревський І.М, . Менеджмент організацій. Навчальний посібник: І.М. Писаревський, Л.А. Нохріна, О.В. Познякова./ Харків - 2008 3. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 400 с. 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. – 416 с.