Конкурентна політика держави

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знаннятрактуваннякатегорії «економічнаконкуренція», суті та формипроявуконкурентнихвідносин, складу, структури, системиконкурентноїполітики та формиреалізації державою економічноїполітики; 2. Розуміннязмістуконкурентноїполітики як складовоїекономічноїполітикидержави, в тому числіосновиформування (розроблення) і реалізаціїконкурентноїполітики, зокрема, в умовахглобалізації; 3. Знання та здатністьвиявитикритеріїконкурентоспроможностіекономіки та економічноїбезпеки, визначеннясутіінноваційноїполітики та відповідніціліконкурентноїполітики; 4. Знаннязмісту та функціїадвокатуванняконкуренції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Мікроекономіка, Державне регулювання економіки, Антимонопольне регулювання, Теорія галузевих ринків, Державний контроль у сфері економічної конкуренції,Регулюваннядіяльностіприроднихмонополій, Митнерегулюванняекономіки, Міжнароднаконкуренція.
Короткий зміст навчальної програми: Категорійніаспектиконкурентноїполітики. Конкурентнаполітика: склад, структура, система Конкурентнаполітика як складоваекономічноїполітикидержави. Гармонізаціяконкурентної, структурної та промисловоїполітикидержави. Концептуальні засади реалізаціїконкурентноїполітики. Конкурентнаполітика в умовахглобалізації. Роль конкурентноїполітики у підвищенніконкурентоспроможностіекономіки і забезпеченнянаціональної. Конкурентнаполітика як чинникінноваційно-інвестиційноїмоделінаціональноїекономіки. Адвокатуванняконкуренції. Проблемиформування та реалізаціїконкурентноїполітики. Конкурентнаполітика: фінансовіважелі та державнадопомога. Науковідослідження у сферіконкурентноїполітики. Зовнішньоекономічнівідносини та конкурентнаполітика.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, поточні контрольні роботи в тестовій формі
Рекомендована література: 1. Михальчишин Н.Л., Пушак Г.І. Конкурентна політика держави: Конспект лекцій для студентів 030601 „Менеджмент” професійного спрямування 7.03060106, 8.03060106 „Управління у сфері економічної конкуренції”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2014. – 76 с. - № 5917 від 28.10.2014 р. 2. Михальчишин Н.Л. Аналіз і контроль економічноїконцентрації: Навчальнийпосібник./ Н.Л. Михальчишин – Львів: ТзОВ „Компанія „Манускрипт”, 2010. – 352 с. 3. Державнеантимонопольнерегулювання: підручник/ В.Д. Лагутін, Ю.І.Боровик, О.В. Вертєлєва та ін..; за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015 – 480 с.// Михальчишин Н.Л. – с. 172-204, с.412-423. 4. Михальчишин Н.Л. Теоріямонополій та антимонопольного регулювання: Конспект лекцій для студентів базового напряму 6.0502 „Менеджмент” професійногоспрямування 6.050207 „Менеджмент антимонопольноїдіяльності”/ Н.Л. Михальчишин – Львів: ВидавництвоНаціональногоуніверситету „Львівськаполітехніка”, 2006. – 84 с. 5. Андрощук Г.О., Шкляр С.В. Конкурентне право: захиствіднедобросовісноїконкуренції. Науково-практичневидання./ Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр– К.: Юстініан, 2012. – 472 с.