Державний контроль у сфері економічної конкуренції

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.1
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатністьохарактеризуватисутність державного контролю у сферіекономічноїконкуренції; 2. Знанняпроцесуальних засадрозгляду справ за порушення конкуренційного законодавства; 3. Знанняособливостей державного контролю за економічноюконцентрацією; узгодженимидіями, державною допомогою та державними закупівлями, ціноутворенням та отриманнямприбутку; 4. Знання та розумінняособливостейпритягнення до відповідальності за порушення у сферіекономічноїконкуренції та здатністьвиявити та застосуватиумовизвільненнявідвідповідальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: мікроекономіка, антимонопольне регулювання, державне регулювання економіки, теорія галузевих ринків,конкурентнаполітикадержави, регулюваннядіяльностіприроднихмонополій, митнерегулюванняекономіки, міжнароднаконкуренція.
Короткий зміст навчальної програми: • Визначеннявидів державного контролю у сферіекономічноїконкуренції. • Аналіздійкомпетентнихорганів в сфері державного контролю. • Встановленнявідповідальності за вчиненняпорушень у сферіекономічноїконкуренції. • Встановленняймовірності заборони узгодженихдій. • Встановленняпослідовностідійщодоотриманнядозволу на узгодженідії. • Вивченняпроцесуальних засад здійснення контролю за формами економічноїконцентрації. • Вартісніпоказникиучасниківконцентрації. • Державний контроль за прибутком.. • Процедура та наслідкидержавноїзакупівлі. • Докази і доказування. • Рекомендації в державному контролі
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, поточні контрольні роботи в тестовій формі
Рекомендована література: 1 Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. – Львів, Вид-во „Манускрипт”, 2008 – 336с. 1. Михальчишин Н. Л. Аналіз і контроль економічноїконцентрації: Навчальнийпосібник. – Львів: Вид-во „Манускрипт”, 2010. – 352 с. 2. Михальчишин Н.Л. Теорія монополій та антимонопольного регулювання: Конспект лекцій для студентів базового напряму 6.0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050207 „Менеджмент антимонопольної діяльності”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 84 с.

Державний контроль у сфері економічної конкуренції (курсовий проект)

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатністьохарактеризуватисутність державного контролю у сферіекономічноїконкуренції; 2. Знанняпроцесуальних засадрозгляду справ за порушення конкуренційного законодавства; 3. Знанняособливостей державного контролю за економічноюконцентрацією; узгодженимидіями, державною допомогою та державними закупівлями, ціноутворенням та отриманнямприбутку; 4. Знання та розумінняособливостейпритягнення до відповідальності за порушення у сферіекономічноїконкуренції та здатністьвиявити та застосуватиумовизвільненнявідвідповідальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: мікроекономіка, антимонопольне регулювання, державне регулювання економіки, теорія галузевих ринків,конкурентнаполітикадержави, регулюваннядіяльностіприроднихмонополій, митнерегулюванняекономіки, міжнароднаконкуренція.
Короткий зміст навчальної програми: • Визначення та характеристика предмету контролю у сферіекономічноїконкуренції • Аналізекономічногозмісту предмету контролю • Характеристика методів контролю у сферіекономічноїконкуренції. • Визначеннямеханізмівздійснення контролю у сферіекономічноїконкуренції.
Методи та критерії оцінювання: самостійна робота
Рекомендована література: 1 Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. – Львів, Вид-во „Манускрипт”, 2008 – 336с. 1. Михальчишин Н. Л. Аналіз і контроль економічноїконцентрації: Навчальнийпосібник. – Львів: Вид-во „Манускрипт”, 2010. – 352 с. 2. Михальчишин Н.Л. Теорія монополій та антимонопольного регулювання: Конспект лекцій для студентів базового напряму 6.0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050207 „Менеджмент антимонопольної діяльності”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 84 с.