Державна політика: аналіз та механізм впровадження

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Яремок І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі аналізу формування та реалізації державної політики, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій ; • Вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми; • Розуміння сутності державної політики та володіння навичками застосування теоретичних знань в практичній площині;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Публічна служба та корупційні ризики Економічний аналіз державної політики.
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні засади державної політики, формування і реалізація державної політики, державна політика у сферах суспільного життя, аналіз державної політики: процес та технологія, соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу державної політики, державне управління як владний механізм упровадження та здійснення державної політики, вплив глобалізаційних процесів на аналіз та впровадження державної політики.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Аналіз державної політики та прийняття рішень парламентом України у здійсненні конституційних функцій: Посібник / В. А. Гошовська, П. В. Мироненко, М. М. Газізов, О.З. Босак. – К. : НАДУ, 2010. – 88 с. 2. Державна політика: підручник / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.]. – К.: НАДУ, 2014. – 448 с. 3. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / [авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с.