Митне регулювання економіки

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.9
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Тревого О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Опанування теоретичних аспектів митних відносин та їх впливу на економіку країни, структуру митної системи України та прикладні питання митно-тарифних відносин; 2. Використання митного права, як систему правових норм, призначених для регулювання переміщення товарів і послуг через митний кордон України. 3. Вміння поєднувати теорію і практику митної діяльності, а також приймати рішення та виробляти стратегію конкурентної діяльності суб’єкта господарювання; 4. Вміння використовувати на практиці знання митної справи, застосовувати методичний інструментарій, аналізувати отримані результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: макроекономіка, Антимонопольне регулювання частина 1, Антимонопольне регулювання частина 2, державне регулювання
Короткий зміст навчальної програми: - Митна система України. Ціль, завдання і функції митної служби України. Законодавча база митної справи - Тарифна система країни і механізм її функціонування - Наслідки впливу тарифного регулювання на економіку країни. - Митне оформлення, декларування товарів і майна та організація митного контролю. - Мита та митні збори. Митні режими. - Інтеграція митної системи України у світову систему господарювання.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 100%
Рекомендована література: 1.Митне право : навчальний посібник / О. П. Рябченко,В. Я. Мацюк, В. В. Чмелюк та ін. ; за заг. ред. к.ю.н. І. П. Петрової. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 470 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 140). 2.Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495 -VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45, 46-47, 48. Ст. 552. Дата оновлення: 02.06.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495 3. Митна справа: підручник / М. І. Крупка [та ін.]. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 572 с. 4. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. Додіна Є. В. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 488 с 5. О.Є. Кузьмін Митна справа: навч. Посібник-практикум / О.Е.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григорьєв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич; за заг.ред.проф О.Є.Кузьміна.- Київ: Каравела,2014. 232с.