Публічно - приватне партнерство

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.держ.упр., доц. Галанець В.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: суть і зміст публічно-приватного партнерства, етапи його становлення; форми реалізації публічно-приватного партнерства; потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-приватного партнерства для органів державної влади, приватного сектору та споживачів; особливості розподілу зобов’язань між партнерами у підготовці та впровадженні проекту публічно-приватного партнерства; основні форми та типи ризиків між партнерами в рамках публічно-приватного партнерства; особливості застосування механізму публічно-приватного партнерства в окремих секторах економіки зарубіжних країн; законодавче регулювання форм публічно-приватного партнерства в Україні; особливості, етапи формування, планування та впровадження проектів публічно-приватного партнерства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Огляд підходів до визначення публічно-приватного партнерства. Поняття та сутність публічно-приватного партнерства. Форми реалізації публічно-приватного партнерства. Потенційні вигоди та переваги застосування механізму публічно-приватного партнерства для органів державної влади, приватного сектору та споживачів. Аналіз і розподіл зобов’язань та ризиків між партнерами в рамках публічно-приватного партнерства. Походження та вплив проектів публічно-приватного партнерства на соціально-економічний розвиток зарубіжних країн. Законодавче регулювання форм публічно-приватного партнерства в Україні. Формування, планування та впровадження проектів публічно-приватного партнерства. Підготовка техніко-економічного обґрунтування та проведення аналізу ефективності здійснення публічно-приватного партнерства.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (50%) - контрольний захід (50 %)
Рекомендована література: Пахомова Т. I. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади та бізнесу : конспект лекцій / Т. I. Пахомова, Н. В. Піроженко. -К. :НАДУ, 2012.-56с. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу /С. Грищенко - К., ФОП Москаленко О.М., 2011.-140 с. Борщевский Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 344 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс