Конкуренція у сфері міжнародних відносин

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.E.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Данилович-Кропивницька М.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: 1. Знання щодо розроблення пропозицій з удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, контрольно-наглядових органів, що діють у сфері економічної конкуренції, з врахуванням міжнародної інтеграції України у світове співтовариство. 2. Знання основ стратегічного аналізу та управління, управлінського консультування в умовах економічної конкуренції з врахуванням впливу міжнародної конкуренції. 3. Знання складових, що формують конкурентоспроможність економічних суб'єктів у глобальному конкурентному середовищі. 4. Знання необхідних умов досягнення та збереження країною сталої та успішної конкурентної позиції. 5. Знання складових державної політики успішного розвитку країни в умовах міжнародної конкуренції/
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Конкурентоспроможність національного виробника; кореквізити: Економічна безпека національного виробника/
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи міжнародних конкурентних відносин. Еволюційний розвиток та існуючі підходи до розуміння конкурентоспроможності. Теорії міжнародної торгівлі. Глобалізація, її чинники та основні елементи. Рівні глобалізації та етапи розвитку компаній. Взаємодія України з міжнародними організаціями. Транснаціоналізація та діяльність транснаціональних компаній. Транснаціональні стратегічні альянси. Міжнародна конкурентоспроможність країни, галузі, підприємства. Галузеві форми міжнародної конкуренції. Кластери. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країн світу. Формування конкурентних переваг України на основі існуючих факторів національної конкурентоспроможності та інноваційної моделі розвитку. Перспективи формування стійких переваг України у міжнародній конкурентній боротьбі на основі розвитку зовнішньоекономічних відносин.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (усне опитування, індивідуальні роботи, науково-дослідне завдання, ситуаційні вправи) (50%); Підсумковий контроль (50 %, іспит): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Данилович-Кропивницька М.Л., Канцір І.А. Міжнародна конкуренція: курс лекцій. – Львів: Видавництво Національного Університету „Львівська політехніка”, 2020. – 176 с. 2.Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник/ За ред. І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова. К.: Центр навчальної літератури. 2005. 491 с. 3.Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб / В.В.Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2011. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 4.Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. К.: КНЕУ, 2004. 276 с.

Конкуренція у сфері міжнародних відносин (курсовий проект)

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.E.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Данилович-Кропивницька М.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: 1. Знання щодо розроблення пропозицій з удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, контрольно-наглядових органів, що діють у сфері економічної конкуренції, з врахуванням міжнародної інтеграції України у світове співтовариство. 2. Знання основ стратегічного аналізу та управління, управлінського консультування в умовах економічної конкуренції з врахуванням впливу міжнародної конкуренції. 3. Знання складових, що формують конкурентоспроможність економічних суб'єктів у глобальному конкурентному середовищі. 4. Знання необхідних умов досягнення та збереження країною сталої та успішної конкурентної позиції. 5. Знання складових державної політики успішного розвитку країни в умовах міжнародної конкуренції/
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Конкурентоспроможність національного виробника; кореквізити: Економічна безпека національного виробника/
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи міжнародних конкурентних відносин. Еволюційний розвиток та існуючі підходи до розуміння конкурентоспроможності. Теорії міжнародної торгівлі. Глобалізація, її чинники та основні елементи. Рівні глобалізації та етапи розвитку компаній. Взаємодія України з міжнародними організаціями. Транснаціоналізація та діяльність транснаціональних компаній. Транснаціональні стратегічні альянси. Міжнародна конкурентоспроможність країни, галузі, підприємства. Галузеві форми міжнародної конкуренції. Кластери. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності країн світу. Формування конкурентних переваг України на основі існуючих факторів національної конкурентоспроможності та інноваційної моделі розвитку. Перспективи формування стійких переваг України у міжнародній конкурентній боротьбі на основі розвитку зовнішньоекономічних відносин.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (усне опитування, індивідуальні роботи, науково-дослідне завдання, ситуаційні вправи) (50%); Підсумковий контроль (50 %, іспит): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Данилович-Кропивницька М.Л., Канцір І.А. Міжнародна конкуренція: курс лекцій. – Львів: Видавництво Національного Університету „Львівська політехніка”, 2020. – 176 с. 2.Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник/ За ред. І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова. К.: Центр навчальної літератури. 2005. 491 с. 3.Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб / В.В.Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2011. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 4.Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. К.: КНЕУ, 2004. 276 с.