Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Сенів Л.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -володіння достатніми знаннями в галузях, пов’язаних публічним управлінням та адмініструванням, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в сфері конкуренції та визначати ключові тенденції її розвитку; -отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалі¬зації конкурентної політики за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; -вміння аналізувати стан економічної системи в Україні з метою прийняття управлінських рішень та визначення шляхів вирішення актуальних проблем; -знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі публічного управління та адміністрування; -знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації управління в сфері економічної конкуренції; -володіння сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування; -знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних прийомів у сфері публічного управління та адміністрування; -знання щодо розроблення пропозицій з удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, контрольно-наглядових органів, що діють у сфері економічної конкуренції, з врахуванням міжнародної інтеграції України у світове співтовариство; -знання сучасних наукових досягнень в галузі дотримання конкурентних правил взаємодії суб’єктів господарювання на товарних ринках, виявлення відхилень від конкурентного розвитку та їх регулювання; -розуміння впливу технічних та технологічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті на формування конкурентного середовища в економіці України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Антимонопольне регулювання, конкурентоспроможність національного виробника,публічне адміністрування, основи адміністративного менеджменту,управління фінансами та державна бюджетна політика, державне регулювання економіки, державні закупівлі, теорія галузевих ринків, антикризове управління.
Короткий зміст навчальної програми: -конкурентна політика держави; -державний контроль у сфері економічної конкуренції; -міжнародна конкуренція та економічна безпека; -захист від недобросовісної конкуренції; -менеджмент публічних організацій.
Методи та критерії оцінювання: Контрольний захід (80% - письмова частина, 20% - усна частина)
Рекомендована література: Публічне управління та адміністрування: Методичні рекомендації для підготовки до державного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 028 “Публічне управління та адміністрування”/ Укл.: Н.Л.Михальчишин, М.Л.Данилович-Кропивницька, В.В.Гуменюк, В.В.Галанець, Л.А. Сенів. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2018. – 70 с.