Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.18
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання організаційно-правових основ функціонування підприємств, установ, органів влади та органів місцевого самоврядування; - знання системи управління об’єктом практики; - здатність аналізування фінансово-економічних показників діяльності об’єкта практики; - визначення основних проблем у функціонуванні об’єкта практики; - здатність аналізувати проблему за темою роботи та визначати напрями вирішення виявлених проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: антимонопольне регулювання частина 1, частина 2, державне регулювання економіки, ціни і ціноутворення.
Короткий зміст навчальної програми: - характеристика організації; - зміст набутого практичного досвіду; - управління виробничо-господарською діяльністю організації; - огляд нормативно-правової бази за темою роботи; - аналіз управління конкурентною діяльністю організації; - аналіз за темою роботи; - охорона праці в організації.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування.
Рекомендована література: Програма переддипломної практики за темами магістерської та дипломної робіт для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів ‘‘магістр’’ та ‘‘спеціаліст’’ галузі знань 074 “Публічне управління та адміністрування” спеціалізації “Управління у сфері економічної конкуренції” / Укл.: Криса О.Й., Михальчишин Н.Л., Іваницька Н.Б. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 25 с.