Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.O.19
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Сенів Л.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -володіння достатніми знаннями в галузях, пов’язаних публічним управлінням та адмініструванням, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в сфері конкуренції та визначати ключові тенденції її розвитку; -отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалі¬зації конкурентної політики за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; -вміння аналізувати стан економічної системи в Україні з метою прийняття управлінських рішень та визначення шляхів вирішення актуальних проблем; -знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі публічного управління та адміністрування; -знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації управління в сфері економічної конкуренції; -володіння сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування; -знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних прийомів у сфері публічного управління та адміністрування; -знання щодо розроблення пропозицій з удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, контрольно-наглядових органів, що діють у сфері економічної конкуренції, з врахуванням міжнародної інтеграції України у світове співтовариство; -знання сучасних наукових досягнень в галузі дотримання конкурентних правил взаємодії суб’єктів господарювання на товарних ринках, виявлення відхилень від конкурентного розвитку та їх регулювання; -розуміння впливу технічних та технологічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті на формування конкурентного середовища в економіці України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Антимонопольне регулювання, конкурентоспроможність національного виробника,публічне адміністрування, основи адміністративного менеджменту,управління фінансами та державна бюджетна політика, державне регулювання економіки, державні закупівлі, теорія галузевих ринків, антикризове управління.
Короткий зміст навчальної програми: анотація; • зміст; • вступ; • теоретична частина; • дослідницько-аналітична частина; • рекомендаційна частина; • висновки; • список використаної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Захист роботи перед державною екзаменаційною комісією 100%
Рекомендована література: - Михальчишин Н.Л. Теоріямонополій та антимонопольного регулювання: Конспект лекцій. – Львів: ВидавництвоНаціональногоуніверситету „Львівськаполітехніка”, 2006. – 82 с. - ; Антимонопольна діяльність: Підручник / В.Д. Лагутін, Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін.; За ред. В.Д. Лагутіна. – К.: КНТЕУ, 2005. – 580 с. - Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во „Манускрипт”, 2008. – 336 с. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 704 с. – (Exprofesso).