Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.022.00.O.016
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх.Крамарчук Х.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати емпіричні та теоретичні методи дослідження в галузі дизайну, зокрема евристичні методи у практичній діяльності Вміти • використовувати емпіричні і теоретичні методи досліджень у науковій роботі, вміння сконструювати методику власного дослідження • робити критичний огляд публікацій по досліджуваній темі • робити критичний аналіз творів дизайну, застосовувати формальний й іконологічний аналіз в науковому дослідженні • вміти користуватися різними методами представлення інформації • використовувати евристичні асоціативні методи пошуку технічних/образних рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Теорія та методологія наукових досліджень Супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Спецкурс з наукових досліджень по спеціальності» є курсом у підготовці наукових фахівців за спеціальністю «Дизайн». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з наукових досліджень по спеціальності дизайн. Основна увага звертається на міждисциплінарний підхід у проведенні дослідження, тому розглядаються такі науки як герменевтика дизайну, психологія дизайну, семіотика дизайну, аксіологія дизайну, соціологія дизайну У процесі вивчення дисципліни висвітлюються ієрархічна структура абстрагування наукових понять, теорія мережних систем, різниця в категоріальній базі теорії і метатеорії, евристичні методи Практичний курс передбачає вміння студента сконструювати методику досліджень у науковій роботі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): виконання лабораторних робіт. - Підсумковий контроль (50%): тестова (письмова) та усна компонента екзамену.
Рекомендована література: 1. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 2. Рузавин Г.И. Методология научного исследования - Москва: Прогресс, 1999 3. Костянтин Тищенко. Метатеорія Мовознавства – К.: Основи, 2000.—350с. 4. Васильченко М.Т., Мільман В.А. Бібліотечні фонди: посібник - Харків: Основа, 1993 5. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 275 с. 6. Флора В. Д. Принципи технічної творчості: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 398 с. 7. Friedl, Friedrich. Typography: An Encyclopedic Survey of Type Design and Techniques Throughout History. Black Dog & Leventhal, 1998
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).