Кольорознавство

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач Кузьмич Василь Ілліч
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об'єктів дизайну; оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Основи композиції та формотворення Історія мистецтва і архітектури Інженерна та проектна графіка
Короткий зміст навчальної програми: «Кольорознавство» — базова навчальна дисципліна, яка включає фізичну теорію кольору, теорію кольорового зору, питання виміру й кількісного вираження кольору (колориметрії), впливу кольорів на людину, який розглядається з погляду фізіології, психології й естетики. Курс «Кольорознавство» на першому бакалаврському рівні вищої освіти розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 годин. Студентам протягом семестру на лекційних та практичних заняттях надається інформація, пов’язана з використання кольорів та їх гармонійного поєднання в сучасному дизайні, образотворчому та декоративному мистецтві.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів, з них: • 40 балів за виконання дев’яти розрахунково-графічних робіт; • 10 балів за виконання індивідуального науково-дослідного завдання (реферату); • 50 балів за результатами тестових контрольних запитань на екзамені
Рекомендована література: 1. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 2. Ідак Ю. В. Основи об’ємно-просторової композиції. Навчальний посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 212 с. 3. Петровська Ю.Р. Графічна концепт-ідея малої архітектурної форми: методичні вказівки до виконання самостійних завдань з дисципліни “Мала архітектурна форма” для студентів спеціальності “Дизайн” / Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 28 с. 4. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студ. вищих навч. закладів .– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 204 с. 5. Прищенко С.В. Кольорознавство: навч. посіб / Прищенко С.В.; за ред. проф. Є. А. Антоновича.– К.:Альтпрес, 2010.– 354 с.