Рисунок, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Челомбітько О. І., асистент Брич М.Т., асистент Павлова А.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати основні поняття та розуміти принципи побудови об’єкта, закони композиції, правила перспективи та теорію освітлення; - Володіти навиками зображення лінійно-конструктивної побудови геометричних тіл та надавати об’єму формам за допомогою світлотіні; - Здійснювати пошук композиції, вміти компонувати та вільно організовувати простір; - Володіти вмінням визначити пропорції, форми, конструкції (видимі та невидимі контури) об’єктів; - Вміти зобразити тривимірну форму на площині відповідними художньо-графічними засобами та технічними прийомами; - Володіти поетапним, послідовним процесом виконання рисунку; - Проводити аналіз постановки натюрморту, розкладаючи складні об'ємні форми на базові та розглянути їх конструктивну побудову; - Вміти виявляти головні і другорядні частини рисунку та підпорядковувати всі частини зображення цілому.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: - Живопис, частина 1; - Основи композиції та формоутворення, частина 1; - Історія мистецтв та архітектури, частина 1.
Короткий зміст навчальної програми: - Лінійно – конструктивний рисунок з геометричних тіл; - Рисунок натюрморту з геометричних тіл на бокове освітлення; - Рисунок каскадного натюрморту з складних геометричних тіл та предметів побуту на пряме освітлення.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за практичні та самостійні завдання становить 100 балів. Кожна робота з дисципліни “Рисунок” максимально оцінюється по 100 бальній шкалі. Розрахунок семестрової оцінки вираховується як середній бал за всі роботи.
Рекомендована література: 1. Адамчик М.В. Основы академического рисунка / М. В. Адамчик, Минск: Харвест, 2010. — 128 с 2. Гавриленко А. П. Рисунок геометрических тел в профессиональной подготовке будущих дизайнеров и архитекторов: учеб. пособие / сост. Гавриленко А. П. – Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2016. – 79 с. 3. Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунок / Г. Є. Гребенюк. – К.: Техніка, 1997. —221 с. 4. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. С. Кузин – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. — 232 с. 5. Краморов С. Н. Конструктивный рисунок. Натюрморт. Голова человека / С. Н. Краморов. – Омск, изд. “Академия”, 2005 — 110 с. 6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 480 с. 7. Максимов О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. – М.: Архитектура, 2003. — 464 с. 8. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: учеб. для студ. / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. —240 с. 9. Сенин В. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет / В. Сенин, О. Коваль – Харьков: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2008. —112 с. 10. Тихонов С.В. Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1983. — 296 с. 11. Шембель А. Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений / А. Ф. Шембель – М.: Высш. шк., 1994. — 159 с.