Інженерна та проектна графіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Лисенко Ольга Юріївна, ст.викладач Сеньків Зіновія Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміти призначення і місце курсу «Інженерна та проектна графіка» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; • розуміти закономірності і методи утворення цілісної двовимірної та тривимірної форми з врахуванням візуальних особливостей сприйняття форми предмету; • знати основні правила графічного оформлення проектної документації; • знати правила побудови проекцій просторових тривимірних об’єктів та побудови їх наочних зображень; • знати такі категорії проектної діяльності дизайнера як: проектний образ, професійну термінологію, яка застосовується в процесі розробки графічного образу, методи пошуку ідей, які стосуються варіанту графічної подачі вираження зовнішньої і внутрішньої форми предмету; • володіти графічними техніками; • вміти обирати, в залежності від вимог конкретної проектної ситуації, найбільш доцільні методи вирішення завдання проекту та добирати найбільш доцільні варіанти графічного вирішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шрифти Прикладна перспектива Основи композиції та формотворення Рисунок
Короткий зміст навчальної програми: Прийоми виконання та читання креслень. Правила оформлення проектної документації. Геометричні побудови на кресленнях. Проекційне креслення. Креслення в системі прямокутних проекцій. Наочні зображення предметів. Будівельні креслення, вимоги до їх виконання. Графічні засоби побудови композицій. Види лінійно-графічних форм та особливості їх поєднання. Пляма як графічний засіб побудови композицій. Види та техніки тональної графіки. Графічна імітація фактур та текстур. Способи поєднання графічних форм у композиціях. Колір як графічний засіб побудови композицій. Матеріали та техніки поліхромії у проектах.
Методи та критерії оцінювання: • Поточні графічні роботи, усне опитування (70%) • Підсумкова графічна робота, залік (30%).
Рекомендована література: 1. А.М.Хаскин. Черчение. – К.: Вища школа, 1986. – 447 с. 2. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп'ютерної графіки: : Навч.-метод. посібник/ О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, І.Г.Свідрак, О.П.Калиновська. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 355 с. 3. О.Л.Голубева. Основы композиции. – М.: Искусство, 2004. – 120 с. 4. Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, П.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач. Архитектурное черчение. – К.:Будивэльнык, 1991. – 271 с. 5. К.В.Кудряшов. Архитектурная графика. – М.: Стройиздат, 1990. – 306.