Живопис, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Челомбітько О.І., асистент Задорожний Б.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Розуміти призначення і місце курсу « Живопис » в загальній системі професійної підготовки дизайнера, роль застосування художніх прийомів і засобів у процесі зображення трьохмірного простору; - Розуміти роль композиції, кольорознавства, правил перспективи та теорії освітлення; - Знати основні категорії, методи, правила художньої передачі реальної дійсності; методи пошуку ідей; - Знати закони розвитку форм в часі і просторі, взаємозалежності узгодження різних компонентів, що створюють єдність цілого; - Вміти усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художніми засобами та технічними прийомами; - Під час роботи з натури зберігати єдність зовнішнього та внутрішнього аналізу форми об’єму; - За зовнішніми ознаками бачити конструктивну та геометричну основу форми; - Вміти вести роботу методично ? від загального, цілого до конкретного, бачити в натурі основне, характерне, загострити типове, відкинути другорядне, випадкове, пов’язати деталі з цілим; - На основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, вміти реалістично та переконливо зображати дійсність, вправно трактуючи особливості зображувального об’єкта, його естетичну суть; - Виробити вміння охоплювати в начерках суттєве та передавати це лаконічними засобами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рисунок, частина 1; - Живопис, частина 1; - Історія мистецтв та архітектури, частина 1; - Основи композиції та формоутворення, частина1; - Кольорознавство. Кореквізити: - Рисунок, частина 2; - Історія мистецтв та архітектури, частина 2; - Основи композиції та формоутворення, частина 2; - Пластанатомія, антропометрія.
Короткий зміст навчальної програми: - Натюрморт з побутових предметів на бокове освітлення (тепла гама, поліхромія); - Натюрморт з побутових предметів на бокове освітлення (холодна гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за практичні та самостійні завдання становить 100 балів. Кожна робота максимально оцінюється по 100 бальній шкалі. Семестрова оцінка вираховується як середній бал за всі роботи.
Рекомендована література: 1. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М.: “ООО-Изд. АСТ”, 2004. 2. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К.: Будівельник, 1982. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.: Техніка, 1997. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 6. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 1982. 7. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 8. Жаборюк Л.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. /Л.А. Жaборюк,-К.: Вища школа, 1983. 9. Белютін Є. Початкові відомості живопису. К.: Держ. Вид-во обр. мист. і муз. літ-ри УССР. 10. Михайленко В.Є , Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти) / В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв.- Каравелла, 2004. 11. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / Кириченко М.А., Кириченко І.М. – К.: Вища шк., 2002. 12. Жаборюк Л.А. Український живопис доби середньовіччя / Жаборюк Л.А. – К.:Вища школа,1978.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).