Історія мистецтва і архітектури, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Крамарчук Христина Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати термінологію історії мистецтва та архітектури та основні історичні етапи розвитку світового мистецтва та архітектури і їх світоглядні характеристики; 2. Індентифікувати найважливіші пам’ятки мистецтва та архітектури й запам’ятати їх атрибуцію; 3. Застосовувати відповідні теоретичні знання для аналізу історичних пам’яток, творів дизайну і дизайнерських проектів; 4. Вміти виявляти архетипні структури, повторіювальні теми в творах мистецтва; 5. Вміти розрізняти основні стилі; 6. Використовувати набуті теоретичні знання у дизайн-проектуванні чи реставрації окремих виробів і предметних комплексів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рисунок (супутня дисципліна) Живопис (супутня дисципліна) Історія дизайну (IV cеместр) Історія мистецтва та архітектури частина ІІІ, IV Основи декоративно-ужиткового мистецтва у проектуванні інтер’єру (VІ семестр) Основи декоративно-ужиткового мистецтва у дизайні візуальних комунікацій (VІ семестр)
Короткий зміст навчальної програми: Мистецтво скіфів і сарматів, Мистецтво Візантії, Романське мистецтво, Мистецтво Русі, Готика, Ренесанс і Маньєризм.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): оцінювання графічних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 % контрольний захід, екзамен, залік): письмово-усна форма ( 60 %)
Рекомендована література: 1. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 2. Тимофієнко В.І. Нариси всесвітньої історії архітектури : В 4-х т. / Володимир Іванович Тимофієнко; За ред. В. Єжов.– К. : КНУБА, 2000 . 3. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р. 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005.-528с. 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 7. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012.