Основи ергономіки

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к.арх., доц. Рочняк Юрій Альфредович, к.арх., доц. Дида Олександра Андріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти роль ергономіки в дизайні елементів інтер’єру, як однієї із основоположних наук при формуванні житлового і робочого простору, 2. Використовувати ергономічні принципи при проектуванні предметного середовища 3. Знати основні поняття ергономіки та фізичні параметри людського тіла і вміти достосовувати до них запроєктовані. 4. Володіти фаховою термінологією. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ЗН1 Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН2 Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. ЗН5 Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. ЗН8 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ЗН11 Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ЗН12 Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. УМ1 Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. УМ2 Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. УМ3 Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. КОМ1 Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1 Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ2 Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ3 Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ4 Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ5 Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само ідентифікації. АіВ6 Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни (пререквізити): - Інженерна та проектна графіка. Супутні навчальні дисципліни (кореквізити): - Прикладна перспектива. - Основи композиції та формотворення.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи ергономіки», який пропонується до уваги студентів і викладачів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації базових напрямів «Дизайн», дозволяє оволодіти сучасним методологічним і теоретичним інструментарієм для розуміння просторових ергономічних дизайнерських рішень. Дисципліна призначена для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі дизайну. Курс розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні поняття ергономіки, характеристики людського тіла і особливості сприйняття та використання людиною середовища, а також специфіка використання ергономіки в процесі проектування предметного середовища. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. Під час роботи на практичних заняттях студенти мають можливість ознайомитися з практичними аспектами застосуввання отриманих теоретичних знань. У дисципліні в логічній послідовності викладено основні поняття ергономіки та методи аналізу просторових ситуацій. Курс скерований на вивчення ергономічних проектних рішень, визначення проблем та невідповідностей в організації простору та сучасних підходів до їх вирішення. У змісті послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі розділи логічно взаємопов’язані. Практичні завдання дозволяють глибше зрозуміти методологію ергономічного підходу під час проектування предметно-просторового середовища і усвідомити важливість використання теоретичних знань і системного підходу під час практичного проектування. В дисципліні поєднано чіткість висвітлення матеріалу з різноманіттям застосувань. Це робить дисципліну актуальною основою для практичної проектної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: проведення вибіркового усного опитування на лекціях і практичних заняттях, оцінка активності на заняттях, перевірка практичних завдань, Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру. Підсумковий контроль: тестовий контроль у ВНС НУЛП, екзамен з усною компонентою. Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на підсумковому контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки та складання усної компоненти. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Конспект лекцій «Основи ергономіки». Навчальне видання для студентів базового напряму «Мистецтво» / Укл.: Ю.А. Рочняк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 17 с. Рекомендована література Базова 1. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 128 с. ISBN 966-553-249-9 2. Гервас О.Г. Ергономіка. Навчально-методичний посібник – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 130с. Допоміжна 1. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. Основи дизайну архітектурного середовища. К.: КНУБА, 2010. 400 с. 2. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 652 с. 3. Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 348 с. 4. Сердюк С.М. Ергономічні питання проектування людино-машинних систем. Навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 334с. Інформаційні ресурси 1. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1 2. Порадник щодостворення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 3. Порадник щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-presentation-2018/poradnuk.pdf