Прикладна перспектива (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент Топилко Світлана Ігорівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Інженерна та проектна графіка Супутні та наступні навчальні дисципліни: Основи композиції і формотворення, Основи дизайну предметного середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Прикладна перспектива» розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 год. і структурно включає в себе одну частину – практичну. В практичній частині курсу, оскільки навчальним планом не передбачено теоретичної частини, проводиться теоретичне вивчення побудови перспективи і практичні навики побудови перспективи способом архітектора, способом сітки, а також побудова фронтальної та кутової перспективи інтер'єру. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується застосовувати опрацьовані методи побудови перспективи у суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми як теоретичних, та практичних положень, що розкривають основні закономірності побудови перспективи відповідним способом. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів: 50 балів – виконання аудиторно-домашніх робіт (за темами практичних занять), 30 балів – виконання виконання контрольних аудиторних робіт (за темами практичних занять), 20 балів – відповідь на заліку (т.з. усна компонента за вивченими протягом семестру темами).
Рекомендована література: 1. Михайленко В.Є., Євстифеєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. – Київ «Вища школа», 2004. – 304 с. 2. Олешко О.П ,Топилко С.І. Прикладна перспектива. Методичні вказівки для студентів ІІ-го курсу базового напряму 6.02.02 “Мистецтво” (частина друга). –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2012. –40 с. 3. Гордєєва Є.П. Перспектива. Методи побудови / Є.П.Гордєєва,. – Луцьк: Волинська обласна друварня, 2001. – 158 с. 4. Пустюльга С.І. Нарисна геометрія / С.І.Пустюльга, Ю.В.Клак, В.Р.Самостян / за ред. В.І.Костюхіна. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 112 с/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).