Рисунок, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Челомбітько О. І., асистент Брич М.Т., асистент Павлова А.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Володіти навиками конструктивної побудови ускладненого натюрморту з урахуванням перспективного скорочення, пропорційного, тонального відношення та їх просторового розташування; - Вміти композиційно розміщувати, компонувати зображення всієї групи та окремих предметів на площині; - Розуміти особливість рівноваги, контрасту, ритму, динаміки, смислового центру в зображенні форм заданих об’єктів; - Проводити аналіз складного комплексного об’єму та їх узгодженість з проміжними і доповнюючими формами; - Формувати принципи декоративного відбору та здійснювати пошук оригінальних рішень при декоративному трактуванні натури та її інтерпретації; - Виявляти тональні відношення, пов’язаних з розміщенням та віддаленістю форм від джерела світла.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рисунок, частина1; Живопис, частина 1; Основи композиції та формоутворення, частина1; Історія мистецтв та архітектури, частина 1. Кореквізити: Живопис, частина 2 Основи композиції та формоутворення, частина 2 Основи композиції та формоутворення, частина 2 Історія мистецтв та архітектури, частина 2 Прикладна перспектива.
Короткий зміст навчальної програми: - Рисунок натюрморту з предметів побуту, драперій, елементів декоративного антуражу; - Рисунок натюрморту з архітектурною деталлю (капітель, кронштейн, розета); - Рисунок драперії.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за практичні та самостійні завдання становить 100 балів. Кожна робота максимально оцінюється по 100 бальній шкалі. Семестрова оцінка вираховується як середній бал за всі роботи.
Рекомендована література: 1. Адамчик М.В. Основы академического рисунка / М. В. Адамчик, Минск: Харвест, 2010. — 128 с 2. Гавриленко А. П. Рисунок геометрических тел в профессиональной подготовке будущих дизайнеров и архитекторов: учеб. пособие / сост. Гавриленко А. П. – Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2016. – 79 с. 3. Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунок / Г. Є. Гребенюк. – К.: Техніка, 1997. —221 с. 4. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. С. Кузин – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. — 232 с. 5. Краморов С. Н. Конструктивный рисунок. Натюрморт. Голова человека / С. Н. Краморов. – Омск, изд. “Академия”, 2005 — 110 с. 6. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 480 с. 7. Максимов О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. – М.: Архитектура, 2003. — 464 с. 8. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: учеб. для студ. / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. —240 с. 9. Сенин В. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет / В. Сенин, О. Коваль – Харьков: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2008. —112 с. 10. Тихонов С.В. Рисунок: учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1983. — 296 с. 11. Шембель А. Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений / А. Ф. Шембель – М.: Высш. шк., 1994. — 159 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).