Шрифти

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач, к. арх. Оконченко Ольга Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіти основами каліграфічного написання, рисування і побудови різноманітних по рисунку шрифтів, які застосовуються у практичній діяльності дизайнера; • знати закономірності побудови і стильової єдності літер шрифту; • уміти поєднувати літери у написі та створювати шрифтові композиції; • бути здатними обрати відповідно до завдання стилістику шрифту і створити необхідний художній образ; • бути здатним створити власний декоративний шрифт; • оієнтуватися в етапах розвитку кириличних і латинських шрифтів та мати уявлення про сучасні принципи класифікації шрифтів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Інженерна та проектна графіка кореквізити: Основи візуальних комунікацій; Основи дизайну реклами; Дизайн предметно-просторового середовища; Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і терміни в шрифті. Історія виникнення і розвитку писемності. Історія розвитку шрифтів на кириличній основі та на основі латинського алфавіту. Історія розвитку шрифтів у Західній Європі та Україні у ХХ – ХХІ ст. Побудова літер. Матеріали і інструменти – особливості застосування. Основи роботи каліграфічними перами. Класифікація шрифтів. Естетика і зручність читання шрифтів. Вимоги, які ставляться до шрифта. Образність шрифта. Проектування шрифта. Композицйна основа напису.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%): усне і письмове опитування, поточний контроль аудиторних навчальних робіт; Підсумковий контроль (45 %): альбом графічних робіт за завданнями практичних і лекційних занять, (30 %)розрахунково-графічна робота.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Шрифти» для студентів І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту архітектури спеціальності 022 «Дизайн» (укладачі — к. арх. Оконченко О.М., старший викладач кафедри ДОА, к. арх. Ракочий В.Я., доцент кафедри ДОА.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6740 2. Конспект лекцій з дисципліни “Шрифти” для студентів І курсу спеціальності 022 “Дизайн” денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Оконченко, Я. В. Ракочий. – Львів: Видавництво: « Левада», 2018. – 100 с. 3. Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. К.: Грамота, 2007. — 208 с. 4. Куленко М. Я. Мистецтво шрифту: Графічний дизайн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Я. Куленко ; КНУБА. - К. : [б. в.], 2010. – 311 с. 5. Felici James. The Complete Manual of Typography. USA Rochester institute of technology, 2012 - 372 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).