Основи композиції та формотворення, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Лисенко Ольга Юріївна - канд.арх., доцент Базилевич Вікторія Володимирівна - канд.арх., доцент Сеньків Зеновія Ярославівна - старший викладач закладу вищої освіти Киселенко Марія Олександрівна - асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 1. Засвоїти основні композиційні поняття та терміни, зрозуміти закони композиційного синтезу. 2. Отримати початкові графічні навички відображення двовимірних і тривимірних форм; 3. Внаслідок виконання практичних завдань розвинути здібності до візуального сприйняття елементів дизайну та їх оформлення. 4. Отримати навички праці із проектним матеріалом, об’ємом, формою, простором, предметно-естетичними засобами гармонізації формально-логічних об’єктів дизайну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Рисунок Кольорознавство Інженерна та проектна графіка Прикладна перспектива Основи ергономіки Основи візуальних комунікацій Інтерактивний дизайн Основи дизайну предметного середовища
Короткий зміст навчальної програми: Основні композиційні поняття, формоутворення на площині та в об'ємі, контраст та нюанс в об'ємі, статика і динаміка, тектоніка, пропорції та пропорційність, співвідношення мас та форм в об’ємно-просторових інтерпретаціях
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за семестр – 100 балів: - графічні роботи (70%) - курсова робота (30%)
Рекомендована література: • Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразований. – Харьков, ВШ, Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. –184с. • Житкова Н.Ю., Зиміна С.Б. Композиція: навчальний посібник/ Житкова Н.Ю., Зиміна С.Б. – К.: КНУБА, 2008. – 120 с. • Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах (Johannes Itten Gestaltung und Formenlehre. Vorkurs am Bauhaus und spaeter © 1963 und 1975 by Verlagsgruppe Dornier GmbH, Stuttgart). – Издатель Д.Аронов, 2001. – 136 с. • Костенко Т.В. — Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / Харків: ХДАДМ, 2003. – 256 с. • Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.длястуд.вищихнавч.закладів. – К.: Каравела, 2004. – 304 с. • Dokumente zur visuell-Gestalterischen Grundlagen-Ausbildung. Teil 1–4. Hochschule fur industrielle Formgestaltung. Halle: Burg Giebichenstein, 1984 – 1987.