Живопис, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Радомська Віолетта Радіонівна, старший викладач Мільчевич Сергій Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти призначення і місце курсу «Живопис» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; роль застосування художніх прийомів і засобів у процесі зображення тривимірного простору; 2. Знати правила композиції, кольорознавства, перспективи та теорії освітлення. 3. Знати основні категорії, методи, правила художньої передачі реальної дійсності; методи пошуку ідей. 4. Знати закони розвитку форм в часі і просторі; взаємозалежності узгодження різних компонентів, що створюють єдність цілого. 5. Вміти усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художніми засобами та технічними прийомами; під час роботи з натури зберігати єдність зовнішнього та внутрішнього аналізу форми об’єму; за зовнішніми ознаками бачити конструктивну та геометричну основу форми; 6. Вміти вести роботу методично: від загального до конкретного; бачити в натурі основне, характерне, загострити типове, відкинути другорядне, випадкове; пов’язати деталі з цілим; 7. На основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, вміти реалістично та переконливо зображати дійсність, вправно трактуючи особливості зображувального об’єкта, його естетичну суть; 8. Виробити вміння охоплювати в начерках суттєве та передавати це лаконічними засобами. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: ЗН 1. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. ЗН 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ЗН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Уміння: УМ 1. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. УМ 2. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. УМ 3. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. Комунікація: КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ 1. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ 6. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рисунок, частина 2, - Живопис , частина 2, - Історія мистецтва та архітектури, частина 2 - Кольорознавство; - Інженерна та проектна графіка. Кореквізити: - Рисунок, частина 3, - Історія мистецтва та архітектури, частина 3
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Живопис, частина 3» розрахований на ІІІ семестр навчання. Структура предмету включає в себе теоретичну і практичну частини. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють історичний розвиток живопису, а також основні засади художнього вирішення об’єктів (композиційний, формотворчий, колористичний аналіз). У практичній частині курсу задаються основні методи та етапи художнього процесу (пошук ідей, робота над ескізною частиною, виконання роботи та її завершення). Маючи спільну мету, пов’язану із загальною підготовкою студента- дизайнера, курс «Живопис, частина 3» має свою специфіку, котра проявляється в різній послідовності викладання та засвоєння знань в межах загальної структури курсу. Аудиторні завдання: - Ускладнений натюрморт на зближену кольорову гаму зі спільними тінями (обмежена палітра, монохромія). - Ускладнений натюрморт з декоративним відбором на пряме освітлення ( мішана гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: Базова. 1. Антонович Є. А. Малюнок і живопис: навчальний посібник. Київ : Вища шк., 1990. 84 с. 2. Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунок. Київ : Техніка, 1997. 221 с. 3. Жаборюк Л. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. Київ : Вища шк., 1983. 4. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти. Київ : Вища шк., 2002. 190 с. 5. Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції (геометричні аспекти). Каравелла, 2004. 304 с. 6. Lloyd E. J. Watercolor still life. London : Dorling Kindersley, in association with the Royal Academy of Arts, 1994. 72 p. 7. Scully K. Painting Still Life in Gouache. Marlborouh : Crowood Press, 2015. 144 p. Допоміжна. 1. Боднар О. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві : монографія. Львів : Укр. технології, 2005. 198 с. 2. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти. Київ : Вища шк., 2002. 190 с. 3. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А. Українське мистецтво.ч.1, ч.2, ч.3 : навч. посіб. Львів : Світ, 2004. 4. Прищенко С. В. Кольорознавство : навч. посіб. / ред. Є. А. Антонович. 2-ге вид. Київ : Альтерпрес, 2016. 456 с. 5. Скляренко Г. Українські художники: з відлиги до незалежності. Книга перша. Київ : ArtHuss, 2018. 288 с. 6. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Vivat, 2019. 576 с. 7. Ekserdjian D. Still Life Before Still Life. Yale University Press, 2018. 256 p. 8. Grootenboer H. The rhetoric of perspective: Realism and illusionism in seventeenth-century Dutch still-life painting. Chicago : University of Chicago Press, 2005. 207 p. 9. Shackelford G. T. M., Rathbone E. E. Impressionist Still Life. Phillips Collections, 2001. 224 p. Інформаційні ресурси. 1. Бібліотека Українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/. 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Живопис, частина 3». Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка». URL: https://vns.lpnu.ua/course/ 3. Журнал « Нотатки з мистецтва» (Ukrainian Art Digest), номери за1964-1990 роки. Бібліотека Українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/notatky-z-mystetstva- ukrainian-art-digest/ 4. Українські художники. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/ukrayinski- hudozhniki/