Історія мистецтва і архітектури, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати термінологію історії мистецтва та архітектури й основні історичні етапи розвитку світового мистецтва та архітектури; світоглядні умови винекнення саме таких форм, образів, стилю; - Вміти розрізняти мистецько-архітектурні стилі; ідентифікувати найважливіші пам’ятки мистецтва та архітектури й запам’ятати їх атрибуцію; - Застосовувати відповідні теоретичні знання для аналізу історичних пам’яток, творів дизайну і дизайнерських проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Історія мистецтва та архітектури, частина1 - Історія мистецтва та архітектури, частина2 - основи композиції та формотворення, частина2
Короткий зміст навчальної програми: мистецтво стилю Бароко і рококо в Італії, Франції, Англії, Голландії, України; Класицизм, реалізм, романтизм у Франції XVIII-XIX ст. Українське мистецтво 2 пол. XIX – 1 пол. XX СТ. архітектурний класицизм у Львові, історизм у Львові;
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): оцінювання графічних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 % контрольний захід, екзамен, залік): письмово-усна форма ( 60 %)
Рекомендована література: 1. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 2. Тимофієнко В.І. Нариси всесвітньої історії архітектури : В 4-х т. / Володимир Іванович Тимофієнко; За ред. В. Єжов.– К. : КНУБА, 2000 . 3. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р. 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005.-528с. 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 7. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012.