Основи візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.23
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Галишич Руслан Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - розуміти призначення і місце курсу «Основи візуальних комунікацій» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; - знати основні принципи та види проектування графічних та просторових елементів в графічному дизайні і в дизайні предметного середовища; - мати уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного візуального середовища, яке забезпечує якісну комунікацію поміж основними соціальними колами суспільства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - основи композиції; - основи формотворення; - історія мистецтва та архітектури; - проектування; - комп’ютерна графіка.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття дизайну візуальних комунікацій. його місце і значення в дизайн-проектуванні комплексних об’єктів. Поняття корпоративної ідентифікації, фірмовий стиль, знаки, символи, образи. Навігаційний дизайн: міське середовище, транспортні системи, культура, події, публічний простір — знаки орієнтації, вказівники, піктограми, організація двовимірного простору. Виставкові комплекси, експозиційні стенди — композиція і особливості формотворення. Зовнішня реклама: білборди, вивіски, лайтбокси — функціонування, композиційні особливості; вітрини — дизайн та оформлення. Основи розуміння і проектування об’єктів мультимедійного дизайну.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – теоретична частина (40%): контрольна робота; Підсумковий контроль (60%), диференційований залік: виконання графічного проекту
Рекомендована література: Поняття дизайну візуальних комунікацій. його місце і значення в дизайн-проектуванні комплексних об’єктів. Поняття корпоративної ідентифікації, фірмовий стиль, знаки, символи, образи. Навігаційний дизайн: міське середовище, транспортні системи, культура, події, публічний простір — знаки орієнтації, вказівники, піктограми, організація двовимірного простору. Виставкові комплекси, експозиційні стенди — композиція і особливості формотворення. Зовнішня реклама: білборди, вивіски, лайтбокси — функціонування, композиційні особливості; вітрини — дизайн та оформлення. Основи розуміння і проектування об’єктів мультимедійного дизайну. Рекомендована література: Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. М., 1993, — 81 с. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина. М., РусПартнер Лтд., 1994, 281 с. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник.—Харків: ХДАДМ, 2003. — 320 с. Демидов В. Е. Сущность рекламы и психология ее восприятия. М., 1984. Дизайн. Дональд А. Норман. Дизайн привычных вещей. The Design of Everyday Things. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 384. Иллюстрированный словарь-справочник/ под ред.: Минервина Г.Б, Шибко В. Т. — М.: «Архитектура-С», 2004, — 288 с., ил. Картер Г. Эффективная реклама. М., 1991, — 280 с. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, — 550 с. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учеб. пособие — М.: ИНФРА-М, 2002. — 230 с. Огилви Д. Откровения рекламного агента. М., Финстатинформ, 1994, — 109 с. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб.: Питер, 2006. — 224 с. Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., Педагогика, т. 1-2. Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации. Л., Наука, 1974,-296 с. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. — Москва: Архитектура, 2006. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М., 1989. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста. М., Изд-во Ассоциации работников рекламы, 1995, 112 с. Травникова Н.П. Эффективность визуального поиска. М., Машиностроение, 1995.. Щедровицкий Г.П. , Генисаретский О.И., Глазычев В.Л.. Теория дизайна. М.: Школа культурной политики, 2004, — 372 с. Шерковин Ю.А. Наружная реклама. М., Смысл, 1995, — 118 с. Якоб Нильсен. Веб-дизайн. — СПб: Символ-Плюс, 2003. — 512 с. Dunn W.S., Braban A.M., Krugman D.M., Rein L.N. Advertising. Role in modern marketing. New Jork, 1991. Wells W., Burnet J., Moriarty S. Advertising principles and practice. New Jersey, 1992.