Основи дизайну предметного середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні мати уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного предметно-просторового середовища. Курс передбачає розширене вивчення теоретико-методичних підходів і концепцій в дизайні: по-перше, як системи поглядів, форм існування теоретичних знань і вмінь; по-друге, як елементів творчості, проектних задумів та ідей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи композиції та формотворення Прикладна перспектива Кореквізити: Матеріалознавство в галузі дизайну Дизайн предметно-просторового середовища Проектування предметного середовища Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Поняття дизайну; методологія дизайну (функціональна типологія об’єктів, ергономічні особливості, естетика, технологія виробництва, економіка); поняття предметного та предметно-просторового середовища; фактори впливів на предметно-просторове середовище; комбінаторика, модульність у формуванні середовища; конструювання у дизайні середовища; ансамблевість; оптичні ілюзії в предметно-просторовому середовищі; асоціації, образність, особливості сприйняття та психологічного впливу на людину; типологія видів і форм середовища (формування середовища для інвалідів, архітектурного середовища, житлового середовища, громадського, міського та ландшафтного середовищ); устаткування й благоустрій середовищних об'єктів.
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за екзамен і самостійну роботу – 100 балів: • графічні роботи, практичні поточні заняття (40%) • підсумковий контроль - контрольний захід - екзамен, письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: • Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” / Укл.: Лисенко О.Ю. – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. • Основи дизайну предметного середовища: Методичні вказівки для студентів напряму "Дизайн" (2-й курс 1-й семестр) / Укл.: Лисенко О.Ю., Галишич Р.Я. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. ¬– 18 с. • Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004, 232 с, ил. • Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил. • Калмет Х.Ю. Жилая среда для инвалида. - М.: Стройиздат, 1990. -128 с: ил. • Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 272 с.: ил. (Самоучитель). • Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. –Вильямс, 2006. – 384 с. • Харитонов А. В. «Дизайн среды» - М., 1998.