Проектування, частина 1 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основні етапи й закономірності проектування літніх ресторанів; вміти користуватись методом дослідження дизайн аналогів; вміти самостійно аналізувати передпроектну ситуацію згідно визначених вимог технічного і проектного завдання. Вибрати найхарактерніші аналоги рекламної комунікації, планувального вирішення та інтер’єрного обладнання літніх кафе. Застосовувати дизайн методику функціонального, ергономічного, планувального, структурно-конструктивного й естетико-композиційного аналізу аналогів і прототипів в дизайні рекламної та інтер’єрної частин проектного завдання. Розуміти економічні та соціальні передумови на етапі пепредпроектних досліджень, які визначають характер дизайну кафе. Робити візуалізацію та креслення ортогональних проекцій дизайну елементів зовнішнього реклами та інтер’єрного простору літніх кафе.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія мистецтва, частина 1; Основи ергономіки; Матеріалознавство; Основи дизайну предметного середовища; Основи дизайну візуальних комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми: Абстрактні композиції на основі геометричних форм. Стилізація тварин, рослин, людини. Асоціативно-образні композиції. Емоційні стани. Радість, спокій, зосередження, насолода, ейфорія, сум, страх, жах. Музика: джаз, рок, регі, кантрі. Ілюзія простору. Респектабельність, надійність, впевненість, захищеність. Розробка логотипу (фірмового блоку, вивіски). Локація. Предмет діяльності ресторану. Меню. Фірмова страва. Додаткові розважальні дійства, які пропонує ресторан. Логотип і фірмова емблема (на основі раніше розроблених композиційних ескізів). Місце розміщення закладу харчування. Дизайн вхідної групи, вивіски. Дизайн предметного середовища літнього кафе. Креслення плану інтер’єру та екстер’єрного простору в масштабі 1:100. Плани в масштабі 1:50. Дизайн модульного формоутворюючого елемента для літнього кафе. Дизайн вхідної групи, вивіска. Дизайн меблів: сонцезахисне обладнання, барна стійка, столи, стільці, сцена, освітлення, ігровий простір. Перспективне зображення літнього кафе. Курсовий проект виконується на форматі А-1, або альбом А-3 формат. Ручна графіка. Рекомендовані матеріали. Лайнери, фломастери, вотермаркери.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект. Поточний контроль - 20%; Підсумковий контроль - диференційований залік: графічна частина проекту (60%), пояснююча записка (20%).
Рекомендована література: 1. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. – с. 1 – 6. 2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент, Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1975. – 243 с. 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 92с 4. Джонс Д. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 1976. – 376 с. 5. Крафт 3. Защитная марка. - Берлин, 1970. 6. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. - М.: Внсшая школа, 1980. 7. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1983. - 165 с. 8. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. - К.: Веселка, 1981. 9. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебн. Для студентов худлжественно-промышл. Вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина. – Высш. Шк., 1986. – 239 с.