Рисунок, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Ст.викладач Челомбітько Ольга Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати такі категорії проектної діяльності дизайнера, як: графічний образ, професійну термінологію, щодо процесу художньої творчості; - Знати питання конструкції, руху, пропорції, перспективи, анатомічної будови голови, її пропорції і ракурси, світлотіні та фактури, композиції тощо; - Вміти навчитися усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художньо-графічними засобами та технічними прийомами; - Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення реалістично та переконливо зображати дійсність; - Мати творчий підхід до самостійного пошуку їдей в поставлених конкретних практичних завданнях, формувати мистецьке чуття та естетичний смак та володіти практичними навиками для їх успішної реалізації. - Розкриття індивідуальних творчих здібностей та розширення художнього світогляду, напрацювання необхідних фахових знань і навиків, як основи для подальшої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Рисунок, частина 1-2, - Основи композиції та формотворення, - Основи макетування та скульптури, - Прикладна перспектива. кореквізити: - Пластанатомія, антропометрія.
Короткий зміст навчальної програми: - Лінійно-конструктивний та світлотіньовий рисунок черепа людини. - Рисунок анатомічної голови людини. - Рисунок маски « Давида » або окремих частин обличчя.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Ли Н.Г. Основы учебного акадимического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Эксмо-пресс, 2004. 2. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. 3. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 4. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. 5. Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994.. 6. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 7. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. 8. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. 9. Розенблюм Е. Художник в дизайне. — М.: Искусство, 1974. 10. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 11. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004.. 12. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: розвиток візуального мистецтва України ХХ—ХХІ ст. К.: ВХ студіо, 2008.