Дизайн пакування (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.106
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Березко О. В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти самостійно проводити передпроектний аналіз (аналіз аналогів та збір інформації за темою завдання); • знати методику проектно-конструкторського розроблення форми пакування; • знати основні стандарти оформлення проектної документації та графічного позначення таких операцій, як «бігування», «висікання» тощо; • вміти запроектувати пакування товару із врахуванням особливостей візуального сприйняття форми та кольору людиною, вимог та стандартів технічно-друкарських процесів та вимог матеріально-конструктивних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи композиції та формотворення. Шрифти. Основи макетування та скульптури. Матеріалознавство в галузі дизайну.
Короткий зміст навчальної програми: Дизайн пакування, як основа вдалого маркетингу. Вимоги до виконання завдання. Особливості проектування пакування. Вимоги до пакування. Функції пакування та вимоги до пакування відповідно до функцій. Основні методи пошуку образу, привабливого для покупців. Візуальний спосіб передання інформації в пакуванні. Кольорово-графічне вирішення пакування. Конструювання форми пакування (матеріал, форма, розміри). Процес виготовлення картонного пакування. Способи друку на пакуванні. Оздоблювальні технології пакування. Методика проектування пакування. Склад графічної частини проекту.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, перегляди та клаузури (30%) • підсумковий контроль (здача курсового проекту: графічна частина та макет) (70%)
Рекомендована література: 1. Юрик Я.М. Святкове паковання: методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування» для студентів III курсу базового напряму 6.020207 «Дизайн» / Укл. Я.М. Юрик – Львів: Видавництво «Сполом», 2013. – 78 с. 2. Картонна та паперова тара. Терміни та визначення: ДСТУ 2089-92 – [Чинний від 1993–07–01]. – К.: Держстандарт України, 1992. – 44 с. 3. Пакування та маркування. Терміни та визначення: ДСТУ 2887-94. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України. 1994. – 20 с. 4. Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2068-92 . – [Чинний від 1993–07–01]. – К.: Держстандарт України, 1993. – 50 с.