Живопис, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.37
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Радомська Віолетта Радіонівна, старший викладач
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти призначення і місце курсу «Живопис» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; роль застосування художніх прийомів і засобів у процесі зображення тривимірного простору; 2. Знати правила композиції, кольорознавства, перспективи та теорії освітлення. 3. Знати основні категорії, методи, правила художньої передачі реальної дійсності; методи пошуку ідей. 4. Знати закони розвитку форм в часі і просторі; взаємозалежності узгодження різних компонентів, що створюють єдність цілого. 5. Вміти усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художніми засобами та технічними прийомами; під час роботи з натури зберігати єдність зовнішнього та внутрішнього аналізу форми об’єму; за зовнішніми ознаками бачити конструктивну та геометричну основу форми; 6. Вміти вести роботу методично ? від загального, цілого до конкретного; бачити в натурі основне, характерне, загострити типове, відкинути другорядне, випадкове; пов’язати деталі з цілим; 7. на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, вміти реалістично та переконливо зображати дійсність, вправно трактуючи особливості зображувального об’єкта, його естетичну суть; 8. виробити вміння охоплювати в начерках суттєве та передавати це лаконічними засобами. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: ЗН 1. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. ЗН 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ЗН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Уміння: УМ 1. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. УМ 2. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. УМ 3. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. Комунікація: КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ 1. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ 6. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рисунок, частина 2, - Живопис , частина 2, - Історія мистецтва та архітектури, частина 2 - Кольорознавство; - Інженерна та проектна графіка - Основи композиції та формотворення, частина 2; - Пластанатомія, антропометрія. Кореквізити: - Рисунок, частина 4.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Живопис, частина 4» розрахований на ІV семестр навчання. Структура предмету включає в себе теоретичну і практичну частини. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють історичний розвиток живопису, а також основні засади художнього вирішення об’єктів (композиційний, формотворчий, колористичний аналіз). У практичній частині курсу задаються основні методи та етапи художнього процесу (пошук ідей, робота над ескізною частиною, виконання роботи та її завершення). Маючи спільну мету, пов’язану із загальною підготовкою студента- дизайнера, курс «Живопис, частина 4» має свою специфіку, котра проявляється в різній послідовності викладання та засвоєння знань в межах загальної структури курсу. Фудиторні завдання: - Каскадний натюрморт в інтер’єрі на бокове освітлення з кольоровим акцентом (мішана гама, поліхромія). - Натюрморт на передачу матеріальності предметів , бокове освітлення (мішана гама, поліхромія). - Натюрморт на декоративне трактування (площинне вирішення, мішана гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: Базова. 1. Белютін Є. Початкові відомості живопису. К.: Держ. Вид-во обр.мист. і муз. Літ- ри УССР 2. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М.: "ООО-Изд. АСТ", 2004. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.: Техніка, 1997. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 6. Пучков А.С.Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 1982. 7. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 8. Жаборюк Л.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. /Л.А. Жиборюк,-К.: Вища школа, 1983 9. Михайленко В.Є , Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти)/ В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв.- Каравелла, 2004.-304 с.Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 10. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / Кириченко М.А., Кириченко І.М. – К.: Вища шк., 2002. – 190 с. 11. Жаборюк Л.А. Український живопис доби середньовіччя / Жаборюк Л.А. – К.:Вища школа,1978 Допоміжна. 1. Прищенко С.В. Кольорознавство: навч. посібн. / С.В. Прищенко; за наук. ред. Є.А.Антоновича. -2-е вид., виправл. і доп.. -К.: Альтерпрес, 2016. -452 с.: іл. 2. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / Ж. Агостон. – М.: Мир, 1982. 3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. 4. Боднар О. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві: монографія / Боднар. – Львів : Українські технології, 2005. 5. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1985. 6. Даниэль С.М. Исскуство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок, и о восприятии зрителя / С.М. Даниэль. – Л.: Искусство, 1990. 7. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / Кириченко М.А., Кириченко І.М. – К.: Вища шк., 2002. 8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. – М.: Высш. шк., 1992. 8.2. 9. Саттон Т. Гармония цвета: полное руководство по созданию цветовых комбинаций / Т. Саттон, Б. Виллен ; пер. с англ. – М. : Астрель, 2004 10. Унковский А.А. Живопись: вопросы колорита: учеб. пособ. / А. А. Унковский – М.; Просвещение, 1980. 11. Історія українського мистецтва: у 6 томах, – Київ, Жовтень, 1966 12. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А. Українське мистецтво.Ч.1, Ч.2, Ч.3: навч. посіб./ Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук В.А. – Львів: Світ, 2004 9.Інформаційні ресурси . 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Живопис, частина 3» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/ 2. Ж. Вибер. Живопись и ее средства / Ж. Вибер – Видавництво Академії мистецтв СРСР, Москва, 1961. http://bibliograph.com.ua/zh-Veber/index.htm 3. Бібліотека Українського мистецтва. http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/ 4. Бібліотека Українського мистецтва. Журнал « Нотатки з мистецтва» (Ukrainian Art Digest), номери за1964-1990 роки http://uartlib.org/notatky-z-mystetstva- ukrainian-art-digest/ 5. Українські художники – Бібліотека українського мистецтва [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва. http://uartlib.org/ukrayinski- hudozhniki/