Основи логістики

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.54
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Наконечна Таїсія Володимирівна, кафедра маркетингу та логістики
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: дефініцію, концепцію, завдання логістики, принципи і закономірності створення й руху матеріальних потоків; методичний інструментарій розроблення та реалізації завдань логістики; ідеологію концепції логістичного управління, методи та моделі оптимізації логістики. • вміти: використовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками; розробляти пропозиції щодо формування та удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; здійснювати оцінку економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і концепція логістики. Логістичні потоки і процеси. Класифікація і структуризація логістичних систем. Стратегія логістики і логістичне управління. Логістика постачання. Логістика виробництва. Логістика дистрибуції. Оптимізація системи запасів. Оптимізація системи перевезень. Економіка та організація логістики.
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Рекомендована література: 1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.B. Крикавський. - 2-ге вид., допов. і переробл. - Л. : Вид-во НУ «Львів, політехніка» ; «Інтелект-Захід», 2006. - 456 с. 2. Крикавський Є.B. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.B. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2008. - 340 с. 3. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник / Є.B. Крикавський – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с. 4. Крикавський Є. Логістика для економістів: підручник / Є.B. Крикавський. – 2-ге вид., випр. І доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с. (серія «Світ маркетингу і логістики», вип. 9). 5. Крикавський Є.В. Економіка логістики: підручник / Є.В. Крикавський, О.А. По¬хильченко та ін. (Н.В. Чорнописька Н., О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М. Нікшич, Л.Я. Якимишин); за заг. ред. Є.В. Крикавського та О.А. По¬хильченко. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 640 с. 6. Крикавський Є.В. Логістика та управління ланцюгом поставок / Є.В. Крикавський, О.А. По¬хильченко, М. Фартч // навч. посіб. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 804 с.