Історія мистецтва і архітектури, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.33
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати термінологію історії мистецтва та архітектури й основні історичні етапи розвитку світового мистецтва та архітектури; світоглядні умови винекнення саме таких форм, образів, стилю; - Вміти розрізняти мистецько-архітектурні стилі; ідентифікувати найважливіші пам’ятки мистецтва та архітектури й запам’ятати їх атрибуцію; - Застосовувати відповідні теоретичні знання для аналізу історичних пам’яток, творів дизайну і дизайнерських проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Історія мистецтва та архітектури, частина1 - Історія мистецтва та архітектури, частина2 - Історія мистецтва та архітектури, частина3 - основи композиції та формотворення, частина1 - основи композиції та формотворення, частина2
Короткий зміст навчальної програми: мистецтво імпресіонізму; постімпресіонізму; український, російський живопис кінця XIX – поч. XX ст.; напрям Арт-Нуво в європейському мистецтві; мистецькі течії ХХ ст., українське мистецтво І пол. ХХ ст.; українське офіційне і неофіційне мистецтво доби тоталітаризму 2 пол. ХХ ст.; новітні течії і напрямки сучасного мистецтва.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): оцінювання графічних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 % контрольний захід, екзамен, залік): письмово-усна форма ( 60 %)
Рекомендована література: 1. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 2. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р. 3. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005.-528с. 4. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво у 3-ох томах. – Львів, 2003-2008. 5. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966-1970. 6. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. – К., 1996. 7. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 8. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012.