Матеріалознавство в галузі дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.90
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Бродський Микола Олександрович, к.т.н., доц. Гладишев Дмитро Геннадійович.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1. Застосувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосувати набуті знання у практичних ситуаціях. ЗН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. ЗН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, обємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. ЗН 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. ЗН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, проваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. ЗН 10. Здійснювати перед проектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. ЗН 12. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. УМ 3. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. АіВ 1. Дотримуватись морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну. АіВ 6. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Основи дизайну предметного середовища Кореквітизи: 1. Дизайн предметно-просторового середовища 2. Основи ландшафтного дизайну
Короткий зміст навчальної програми: Матеріали та вироби – класифікація та вимоги, їх властивості. Матеріали та вироби з природного каменю. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та вироби. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Матеріали та вироби з металів. Штучні камені -матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин. Залізобетонні конструкції та вироби. Матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин. Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків. Матеріали та вироби для влаштування підвісної стелі та підлоги. Матеріали для ландшафтної архітектури. Вироби і матеріали для будівництва шляхів, площ, хідників, огородження території та інше. Матеріали та технології декоративно-прикладного мистецтва. Прилади та вироби для систем водопостачання та каналізації,обігріву та охолодження, штучного освітлення. Автоматичні пристрої керування приладами будинку, охоронна та протипожежна сигналізації. . Матеріали майбутнього та нанотехнології.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (лабораторні роботи) – 40 балів, Підсумковий контроль (екзамен) – 60 балів. Всього – 100 балів.
Рекомендована література: 1.Під редакцією К.Пушкарьової Матеріалознавство..Київ.2012р.видав-во Ліра. 2. Акунова Л.Ф., Крапинин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., Высшая школа. 1984. 3.Ланцетти А.Г. и др. Изготовление художественного стекла. М., Высшая школа. 1987. 4. .Бзкаев З.И. и др. Конструктирование архитектурно-художественных изделий из метала. М. Гос. издательство по архитектуре и градостроительству., 1950 5. Иванова Л.А. и др. Развитие художественного и ювелирного литья. Одесса., 2003. 6. Баранов П.И. и др. История применения драгоценных и поделочных камней. Днепропетровск., 2002 7. Нерейсне Н.Г. Художественные изделия из новых материалов. М., Изобразительное искусство., 1975 8.Велигочков Ю.Н. Монументально-декоративное исскуство в архитектуре Украины. Киев. Будівельник., 1989 Допоміжна 1. Вікторов А.М. Природный камень в архитектуре. М., 1983 2. Гінзбург В.П. Керамика в архитектуре. М., 1983 3. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре. М., 1984 4. Мардер А.П. Металл в архитектуре. М., 1983 5. Соловьев С.П., Динеева Ю.М. Стекло в архитектуре. М., 1982 6. Двойникова Е.С. Художественные работы по дереву. М., Высшая школа. 1972 7. Сысоева Н.И. Декоративные ткани в интерьере. М., Легкая промышленность. 1966. . Інформаційні ресурси www.e.catalog.mk.ua Матеріалознавство. Зведений електронний каталог.