Проектування предметного середовища (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.91
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент Топилко Світлана Ігорівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Основи дизайну предметного середовища, Основи ергономіки Супутні дисципліни: Матеріалознавство в галузі дизайну, Проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Курс “Проектуванння предметного середовища” розрахований на один семестр і ставить собі за мету ознайомлення студентів спеціальності "Дизайн” із теорією і практикою проектування елементів предметно-просторового середовища. Протягом семестру студенти виконують два завдання де вчаться моделювати предметно-просторове середовище в різних побутових умовах.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів (70 балів – завдання №1, 30 – завдання №2). Залік з дисципліни "Проектування предметного середовища" проводиться на основі оцінювання семестрових робіт.
Рекомендована література: 1. Дідик В.В., Максимюк Т.М. Композиційні та естетичні засади проектування саду. Методичні вказівки. –Львів,2006. –57с. 2. Горбачев В.И. Архітектурно - художественные компоненти озеленения городов. –Москва: «Высшая школа», 1983. –207с. 3. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированых агрегатированих объектов). –М.: Архитектура-С, 2004, -232с. ил. 4. Малі форми ландшафтної архітектури: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.120103 “Містобудування” / Укл.: Т.М.Мазур, Є.І.Король. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. 52с. 5. Норман Дональд А. Дизайн привичных вещей. )-Вильямс, 2006. -384с. 6. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина перша) / Укл.: С.І.Топилко, О.П.Олешко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2012. – 30 с. 7. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина друга) / Укл.: О.П.Олешко, С.І.Топилко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2015. – 15 с. 8. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. –Питер. 219с. 9. Харитонов А.В. «Дизайн среды» -М., 1998.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).