Проектування, частина 2 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Франків Роман Богданович Квасниця Роксоляна Богданівна Березко Олена Володимирівна Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • осмислення проектного завдання та його творчої інтерпретації • вміння поєднувати змістову та художню вартість у створюваному проекті • оволодіння основами практичного створення піктограм, логотипів та елементів фірмового стилю • оволодіння основами аналізу маркетингу в рекламі послуг та пов’язання графічного дизайну із специфікою людського сприйняття • розуміння та індивідуальної оцінки аналогів паралельних до власного проекту, створених в українській та світовій дизайнерській практиці. • врахування сучасних принципів інформаційного суспільства та його характерних рис у проектній практиці • створення ефективно-сприйнятливого і переконливого демонстраційного матеріалу, що представляє проект для сприйняття ширшого загалу • оволодіння вміннями об’єктивної оцінки власних та конкуруючих проєктів та відповідним термінологічним та понятійним апаратом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Проектування ч.1 - Історія мистецтва і архітектури - Шрифти Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Проектування ч.3 - Основи дизайну предметного середовища - Проектування предметного середовища - Дизайн пакування - Основи візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.2» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 4-ому семестрі. Містить практичну частину в межах роботи над курсовим проектом. Навчальна дисципліна покликана дати студентам фахове розуміння цінності та професійного підходу в проектуванні графічної айдентики комерційних установ світового рівня, а також проектування інтер’єру офісного приміщення. У практичній роботі методично задаються основні етапи проектної роботи, методи пошуку ідей, формування загальної композиції видання та сценарію до візуального графічного супроводу; роботи над ескізною частиною проекту, створення макету та альбому курсового проекту. Також студент вивчає методи пошуку реалізованих проектів у світовій практиці та критично їх аналізує; вивчає принципи формування робочих креслень, професійну термінологію, методи пошуку ідей, які стосуються вирішення та реалізації творчого задуму.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 20 балів (поточні завдання) за курсовий проект максимальна кількість балів 80. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Поточні завдання оцінюються у 5-10 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Дрьомова Л.В. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд» Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. ХНАМГ, 2011. – 70 с. 2. ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. 3. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. 4. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення 5. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд 6. ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) 7. ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі 8. ДСТУ 4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення 9. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення 10. ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди. 11. ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди. 12. ДБН В.2.2-10:2018 Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди. 13. ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі. Будинки і споруди. 1 14. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення 15. Бережна О.Б. Технології підготовки та виробництва мультимедійних видань: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки “Видавничо-поліграфічна справа” усіх форм навчання / О.Б. Бережна, В.В. Браткевич. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 130 с. – (Укр. мовою). 16. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 17. Валуєнко Б. В. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 18. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 19. Таранов Н.Н., Іванов С.И. Основы учебного рисунка и производственной графики. – Львов: Світ, 1992. – 208 с.__ Допоміжна 1. Hlavsa O. Typographia / O. Hlavsa. – Praha, 1986. 2. Hlavsa O. Typographia: Pismo, ilustract, kniha / O. Hlavsa. – Praha, 1976. 3. Kapr A. Schriftkimst / A. Kapr. – Dresden, 1971. 4. Kapr A., Schiller W. Gestall und Funktion der Tupografie / A. Kapr, W. Schiller. – Leipzig, 1977. 5. Wills F. Grafika reklamowa / F. Wills. – Warzawa, 1972. 6. Zapf H. Typographische Variationen / Hermann Zapf. – Frankfurt, 1963. 7. Byars M.The Design Encyclopedia. – New York:John Wilej & Sons, Inc., 1994
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).