Інтерактивний дизайн, частина 1 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Проскуряков Олексій Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати призначення і місце курсу «Інтерактийвний дизайн» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; - Знати особливості створення растрових та векторний зображень; - Володіти популярними графічними редакторами 2D графіки; - Вміти здійснювати конвертацію та обмін зображеннями між різними 2D програмами; - Вміти виконувати анімацію чи інтерактивну презентацію готового проектного рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Комп'ютерна графіка у графічному дизайні • Шрифти • Інженерна та проектна графіка • Основи візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки. Порівняння програмних засобів комп’ютерної графіки. Графічні редактори растрової графіки. Обробка цифрових фотографій. Графічні редактори векторної графіки. Конвертація і обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація і векторизація. Створення 2Д анімації.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів. Процентне співвідношення кількості балів за аудиторні та самостійні завдання становить відповідно 70% та 30%.
Рекомендована література: 1. Основи дизайну : Навчальний посібник / Юрій Білодід, Олена Поліщук,. — К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. — 239 с. 2. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник / Василюк А. С., Мельникова Н. І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. —2016. —308 с. ISBN 978-617-607-882-1 3. Комп’ютерне моделювання зображень : Навчальний посібник / Валерий Антонов, Юлія Антонова-Рафі. — К. : КНТ, 2007. —245 с. 4. Interactive Design: An Introduction to the Theory and Application of User-centered Design/ Andy Pratt, Jason Nunes —Rockport, 2012. —225с.