Основи Веб-дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.108
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх., доц. Проскуряков О.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - Ознайомлення з теоретико-методичною базою професії графічного веб-дизайнера. - Уміле використання сучасних методів, засобів і прийомів проектування веб-сайту, включаючи вивчення усіх процедурних аспектів (стадій, етапів). - Досвід використання різних графічних редакторів (в тому числі і онлайн) для конструювання UX прототипу ти UI дизайну веб-сайту. - Володіння практичними навичками для швидкого створення дизайну сайтів на основі різних веб-шаблонів та стоків. - Ознайомлення з принципами роботи онлайн веб-конструкторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Інженерна та проектна графіка - Шрифти Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Проектування - Комп’ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи Веб-дизайну» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 150 годин і структурно включає в себе теоретичну та практичну науково-дослідну складову. Виконання курсового проекту сприяє опануванню всіх етапів створення дизайну веб-сторінки та пояснює нюанси в створенні прототипів, дизайну користувацьких веб-інтерфейсів (UI/UX). Студенти вивчають особливості застосування типографії і різних графічних форматів, а також психологію впливу конкретних кольорових схем на людину у веб-дизайні.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання індивідуальних графічних завдань (самостійна робота — 20б., КП — 20б.). Та 60 балів на підсумковому екзамені. Екзамен з дисципліни «Основи Веб-дизайну» проводиться в тестовій формі у ВНС.
Рекомендована література: 1. Комп’ютерне моделювання зображень : Навчальний посібник / Валерий Антонов, Юлія Антонова-Рафі. - К. : КНТ, 2007. - 245 с. 2. Веб-дизайн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 519 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – ISBN 978-966-2025-33-0 3. Інтернет: Сервіси, HTML і web-дизайн : Навчальний посібник / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська,. - 2-е вид., доп. - Львів : Деол : СПД Глинський, 2003. – 187 с. : іл 4. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посібник: самоучитель / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська. - 4-те доп. вид. - Львів : СПД Глинський, 2007. – 221 с. : іл., табл.