Рисунок, частина 5

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.69
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Ст.викладач Челомбітько Ольга Іванівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати такі категорії проектної діяльності дизайнера, як: графічний образ, професійну термінологію, щодо процесу художньої творчості; - Знати питання конструкції, руху, пропорції, перспективи, анатомічної будови голови, її пропорції і ракурси, світлотіні та фактури, композиції тощо; - Вміти навчитися усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художньо-графічними засобами та технічними прийомами; - Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення реалістично та переконливо зображати дійсність; - Мати творчий підхід до самостійного пошуку їдей в поставлених конкретних практичних завданнях, формувати мистецьке чуття та естетичний смак та володіти практичними навиками для їх успішної реалізації. - Розкриття індивідуальних творчих здібностей та розширення художнього світогляду, напрацювання необхідних фахових знань і навиків, як основи для подальшої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Рисунок, частина 1-4, - Основи композиції та формотворення, - Основи макетування та скульптури, - Прикладна перспектива. - Пластанатомія, антропометрія.
Короткий зміст навчальної програми: - Лінійно-конструктивний рисунок гіпсового зліпка голови з плечовим поясом. - Начерки живої голови людини з плечовим поясом в різних положеннях. - Рисунок чоловічої голови з максимальним виявом характерної подібності. - Лінійний рисунок жіночої голови.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Питер Станьер. Пособие по техникам рисования: справочник художника – Астраль.2007. 2. Дейнека А.А. Учитесь рисовать – М.1961. 3. Радлов Н.Э. Рисование с натуры – Л.1978. 4. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка – М.1981. 5. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок – М.1985. 6. Рисунок /под редакцией А.М. Серова/ - М. 1975. 7. Николай Ли. Основы учебного академического рисунка. Учебник.- Эксмо.2005. 8. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. - 24 с.ил. 9. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. – 296 с.9. 10 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. – 159 с. 11. Барчаї Йоні. Анатомия для худложников.Будапешт.: Корвіна, 1982. 12. Bammes Gotfried Wir zeichnen den Menschen Berlin 1989 13. Bammes Gotfried Sehen und Verstehen Berlin 1985 14. Мірчук З. Анатомія людини: Навч.посібник. — Дрогобич: Вимір, 2007. 15. Курепина М.М. Ожигова А.П. Никитина А.А. Анатомия человека: учебник. — М: Владос, 2003. 16. Хогарт Б. Рисунок человека в движении — Ростов н/Д: Феникс, 2001. 17. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. 18. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. 19. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека — Ростов н/Д: Феникс, 2003. 20. Кассан А. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. — Х.: Фолио, 2011. 21. Чиварди Д. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо, 2006.