Теорія та методика дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.64
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мигаль Станіслав Павлович, кандидат архітектури, професор
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Застосовувати основні правила морфології та синтаксису для розуміння і складання текстів державною та іноземною (-ними) мовами, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Філософія Історія дизайну Еореквізити: Передпроектний аналіз в інтер'єрі Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Теорія і методика дизайну» є курсом підготовки фахівців за спеціальністю «Дизайн», розрахований на один семестр вивчення та в загальному охоплює 90 годин і структурно включає лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу. Курс структурно включає в себе теоретичну міждисциплінарну методологію та практичну частину основ формування цілісного, гармонійного предметно-просторового середовища в контексті системи «людина-предмет-середовище».
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (20 балів поточний контроль) 30 за виконання контрольних графічних робіт. На іспиті 50 максимальних балів. Для допуску до іспиту студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Мигаль С. П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища: Навч. посібник /С. П. Мигаль, I. А. Дида, Т. С. Казанцева. - Львів: Львівська політехніка, 2014. - 232с. 2. Мигаль С. П. Колір в предметному середовищі: Навч. посібник / С. П. Мигаль, П. М. Татіївський - К.: ДАККІМ, 2004. -104с. Рекомендована література. Базова 1. Мигаль С. П. Проектування меблів: Навч. посібник / С. П. Мигаль - Львів: Світ, 1999 - 216с. 2. Мигаль С. П. Дизайн. Львівська школа / С. П. Мигаль - Львів, 2004. - 240с. 3. Михайлов С. Основы дизайна: Учебник. / С. Михайлов, Л. Кулеева - Казань: Новое издание. 1999. - 238с. 4. Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина XX - початок XXI століть: Навч. посібник / Б. С. Черкес, С. М. Лінда. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. - 384с. Допоміжна 5. Божко Ю. Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования: Учебник / Ю. Г. Божко - К.: Вьпца шк., 1991. -245с. 6. Голубець М. А. Середовищознавство (інвайронментологія) / М. А. Голубець. - Львів: Манускрипт, 2010. - 176с. 7. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів компютиризації: Навч. посібник / А. В. Катренко. - Львів: Новий світ - 2000. - 424с. 8. Лисенко О. Ю. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекції / О. Ю. Лисенко. - Львів: Вид. Растр-7, 2012.-150с. 9. Мигаль С. П. Дизайн середовища: проблеми та перспективи / С. П. Мигаль // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Архітектура». - 2012. - №728. - С. 197 - 202. 10. Мигаль С. П. Дизайн просторово-предметного середовища в контексті нових технологій і вимог сталого розвитку. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. - X.: ХДАДМ, 2012. - № 5. - С. 64 - 67. 11. Мигаль С. П. Науково-методологічні основи дизайну просторово-предметного середовища І С. П. Мигаль. // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст]: зб. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2012. - № 5 - С.75 - 78. 12. Словник з дизайну і ергономіки [Текст]: термінологічний словник для фахівців з дизайну та ергономіки /В. О. Свірко, А. Т. Ашеров, О. В. Бойчук, С. П. Мигаль - під ред. В. О. Свірка. - Х.:НТМТ, 2009. - 131с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).