Дизайн предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.92
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх. доц. Оконченко Ольга Михайлівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Розуміти місце і роль дизайнера у створенні гармонійного і комфортного предметно-просторового середовища в загальній системі професійної діяльності дизайнера. • Знати теоретичні та методичні основи проектування предметно-просторового середовища, та професійну термінологію у цій сфері діяльності. • Знати функціонально-просторові та художньо-естетичні принципи організації інтер’єру у житловому і соціально-культурному середовищі. • Уміти обрати методику і провести передпроектний аналіз. • Бути здатним створити проектну концепцію за заданою темою у житловому і соціально-культурному середовищі. • Уміти науково обґрунтовано обирати засоби і прийоми розроблення дизайну предметно-просторового середовища. • Оволодіти навиками проектування предметно-просторового середовища на мікро рівні. • Уміти застосувати отримані знання при вирішенні комплексних проектних завдань, найоптимальнішими шляхами їх вирішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи дизайну предметного середовища • Основи ергономіки • Матеріалознавство в галузі дизайну кореквізити: • Історія дизайну • Проектування • Проектування інтер'єрів
Короткий зміст навчальної програми: Методична організація процесу архітектурно-дизайнерського проектування. Дизайн предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста. Об'єкти дизайн-діяльності з функціонально-естетичної організації відкритого громадського простору міста. Виконання передпроектного аналізу предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста (вулиці або площі) з пропозицією підвищення рівня комфортності середовища засобами дизайну. Виконання ескізної концепції багатофункційного елементу дизайну в урбаністичному середовищі. Дизайн житлового, навчального та ігрового предметно-просторового середовища. Виконання ескізної концепції дизайну огороджуючих поверхонь заданого приміщення з показом об’ємно-просторового вирішення меблів та обладнання у заданому приміщенні.
Методи та критерії оцінювання: • Методи діагностики знань: практична перевірка активності студента у процесі виконання завдань практичних занять, перевірка завершених завдань, заслуховування доповідей за результатами контрольної роботи, тестовий контроль засвоєння теоретичного матеріалу у віртуальному навчальному середовищі. • Критерії оцінювання: поточний контроль завдань 50%, підсумковий контроль (тестовий контроль і контрольної робота) - 50%.
Рекомендована література: 1. Лисенко О.Ю. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” / Укл.: Лисенко О.Ю. – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. 2. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с. 3. Петришин Г.П. Архітектурне проектування: початковий курс. Підручник для студентів всіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура” / Г.П. Петришин, М.М. Обідняк. – Львів: Видавництво „РАСТР 7”, 2010. – 272 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с 5. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. Основи дизайну архітектурного середовища.– К.: КНУБА, 2010 6. The Urban Design Reader. Edited ByMichael Larice, Elizabeth Macdonald. Pub. Location London Imprint Routledge. 2012. Pages660. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203094235 7. Urban Design Futures. Edited ByMalcolm Moor, Jon Rowland. Pub. Location London Imprint Routledge. 2006. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203601723