Дизайн предметного середовища: графіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.107
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент буде здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Оволодіє навичками проектування друкованої продукції із врахуванням особливостей емоційного дизайну та динамічної складової проектних рішень. 2. Отримає необхідні знання для проектування візуальних комунікацій із використанням гри, як основної форми комунікацій. 3. Отримає практичний досвід конструювання площинно-об’ємних ігрових модулів. 4. Практично застосовуватиме знання із сценографії. 5. Зможе продемонструвати можливості кінетичного дизайну у проектах. 6. Знатиме особливості організацій виставок, колекцій та фестивалів в контексті використання динамічності ігрового простору та зможе на практиці продемонструвати мистецтво створення інсталяцій з підручних матеріалів. 7. Отримає практичні навички швидкої колективної праці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія дизайну Основи дизайну реклами Основи візуальних комунікацій Шрифти Кореквізити: Проектування Рекламний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Курс дає студентам теоретичні відомості щодо формування гармонійного та функціонально доцільного поєднання графічної складової та елементів ігрового середовища, відповідно розрахованого на конкретні вікові категорії (дітей віком до 6 років, молодшого, середнього шкільного віку, старшокласників, студентів та дорослих).
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за практичні завдання і самостійну роботу – 100 балів: - графічні роботи, практичні поточні заняття - 100%
Рекомендована література: 1. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. 2. Дизайн предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” – Львів: Самвидав кафедри дизайну та основ архітектури, 2012 р. – 62 с. 3. Ergonomics for children // Edited by Rani Lueder and Valerie Berg Rice. – Taylor & Francis (London & N.Y.), 2008. – 986 p. 4. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 251 с. 5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. - 2-е изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин. - М.: ACT: Астрель, 2007. – 239 с: ил. 6. Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. – Таллин: Валгус, 1985 – 344 с., ил. 7.Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004, 232 с, ил. 8.Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил. 9. Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. – Вильямс, 2006. – 384 с.