Типографіка і верстка текстів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.112
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Є вивчення та застосування в дизайні принципів художнього вирішення основних видів друкованої продукції: форми, ритму, пропорцій, тону шрифтових композицій усвідомлення їх залежності від сучасних поліграфічних технологій; оволодіння художніми засобами передачі письмової інформації. та оволодіння засобами графічного вираження письма, образу, декору. Готовність до виконання складних проектних завдань пов’язаних із поліграфічним дизайном. Освоєння закономірностей поетапного і методичного ведення проектної роботи над шрифтовими композиціями. У результаті вивчення дисципліни студент повинен розуміти: призначення і місце курсу “Типографіка” в загальній системі професійної підготовки дизайнера; специфіку застосування проектних засобів і методів в процесі графічного проектування; закономірності і методи утворення графічної форми друкованих виробів; знати: – такі категорії проектної діяльності дизайнера як-то: графічний образ, професійну термінологію, яка стосується процесу поліграфічного виробництва; основні категорії, методи, правила проектної діяльності; методи пошуку ідей щодо графічного вирішення макетів часописів, книг, буклетів, тощо, так і розробки основних видів поліграфічної реклами; вміти вибирати найоптимальніші методи вирішення завдань пов'язаних із оперуванням шрифтом та графічним образом; враховуючи технології друку, залежно від конкретно поставленої дизайн задачі. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об'єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об'єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); Автономія і відповідальність. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шрифти; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1; Інтерактивний дизайн, частина 1; Живопис, рисунок, скулльптура, частини 1, 2; Проектна графіка і комп’ютерна графіка; Композиція і формотворення в дизайні, частини 1, 2.
Короткий зміст навчальної програми: У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх видів поліграфічної продукції. Подається історія розвитку письма, шрифтів та текстових форм комунікації. Простежується історичний розвиток друкованої продукції а також викладаються композиційний, формотворчий, колористичний аналіз поліграфічних об'єктів, у тому числі пов'язаних із рекламою. Розглядається системний дизайн основних видів поліграфічної продукції де висвітлюється розробка елементів інформаційного, або зображального характеру, систематична побудова книжки, або книжкової серії, часопису з комплексною розробкою рубрик, підрубрик, розділів та заголовків. У практичній частині курсу методично задаються основні підходи та етапи до процесу проектної роботи шрифтових композицій, пошуку ідей, роботи над ескізною частиною проекту, створенням оригінал-макету, задаються додаткові завдання, пов’язані з якісним виконанням макету. Курсова робота передбачає розробку комплекту власного шрифту, шрифтового буклету, та інформаційного постеру, дизайн якого утворено на основі шрифтових композицій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: лекції, семінари – 20%, клаузура, ескіз ідеї дизайнерського шрифтового задуму - 20%; підсумковий контроль: курсова робота - 40%; пояснювальна записка до курсової роботи 20%.
Рекомендована література: 1. Hlavsa O., Wick K. Typographia. SNTL, 1975. 2. Галишич Р. Я. методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Типографіка» для магістрів газузі знань 0202 «Мистецтво» базового напряму «Дизайн», спеціалізації графічний дизайн (дизайн реклами та візуальних комунікацій). - С. 69. - Львів 2008. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. М.:Прогресс, 1986. 3. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. - М.: Внсшая школа, 1980. 4. Рудер Э. Типографика. М.:Книга, 1982.