Основи ландшафтного дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.97
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати історію розвитку садово-паркового мистецтва та теоретично-методичні підходи і концепції в ландшафтному дизайні; - знати професійну термінологію, категорії та поняття; - вміти проводити пошук нових форм в ландшафтному дизайні, проектування садів та парків, принципи побудови ландшафтної композиції садів і парків, характерні риси різних типів садів; - вміти застосувати отримані знання при вирішенні комплексних проектних завдань, науково обґрунтувати найоптимальніші шляхи їх вирішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи дизайну предметного середовища Кореквізити: Проектування інтер'єрів
Короткий зміст навчальної програми: Коротка характеристика розвитку садово-паркового мистецтва, історичні сади і парки; типологія об’єктів ландшафтного дизайну; садово-паркова композиція, елементи паркового ландшафту, структура паркового простору; форми насаджень і принципи їх компонування; декоративні якості дерев, кущів, багаторічних рослин, довговічність дерев і кущів, цвітіння дерев і кущів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – оцінювання графічних робіт. Підсумковий контроль (70%) – екзамен, усно-письмова форма
Рекомендована література: Базова: 1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. К.: Науковий світ, 2001. 240 с. 2. Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура. Частина 1. Ґенеза та розвій форм садово-паркового мистецтва: навчальний посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 122с. 3. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 4. Шовган А.Д. Дендрологія: навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2001. 152 с. Допоміжна: 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с. 2. Гололобова О.О. Основи декоративної дендрології та квітникарства. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. 104 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).