Живопис, частина 6

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.73
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач - Челомбітько Ольга Іванівна.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати професійну термінологію, щодо процесу художньої творчості; - Знати основи малярської зображувальної грамоти , основи рисунку та композиції, опанувати практичні методи та різні техніки живопису (гуаш, акварель, акрил), розвивати вміння бачити різноманіття форм та кольорів . - Вміти навчитися усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними засобами та технічними прийомами; вивчити різні ракурси освітлення та їх вплив на колір і тон. - Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, розумінні кольорового середовища реалістично та переконливо зображати дійсність, навчитися художньому відбору та інтерпретації зображуваного , декоративному трактуванню. - Мати творчий підхід до самостійного пошуку їдей в поставлених конкретних практичних завданнях, формувати образне мислення і уявлення, розвивати почуття колориту,мистецьке чуття та естетичний смак та дальшої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Живопис , частина 1-5, - Рисунок, частина 1-5. - Основи композиції та формотворення, - Основи макетування та скульптури. кореквізити: - Рисунок, частина 6,
Короткий зміст навчальної програми: - Чоловічий портрет на пряме освітлення (монохромія). - Жіночий портрет з погруддям на пряме освітлення (поліхромія). - Портрет з руками, декоративне трактування (площинне вирішення, мішана гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Дейнека А.А. Учитесь рисовать – М.1961. 2. Радлов Н.Э. Рисование с натуры – Л.1978. 3. Шпак В.О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. - 2013 4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи . – Рипол Классик, 1959 5. Могилевцев В.А. Основы живописи. – 4арт, 2012. 6. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. – Д. Аронов, 2004. 7. Жердзицкий В.Є. Живопис. Техніка і технологія . – Харків 2006.