Комп'ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.110
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент. Киселенко Марія Олександрівна, асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектнийпідхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інтерактивний дизайн Основи вебдизайну Кореквізити: Комп`ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій Ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Комп`ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій Ч.1» охоплює 90 годин і структурно включає лабораторні заняття та самостійну роботу. Теоретична частина курсу формує розуміння ключових принципів комп’ютерної графіки у контексті проблематики та завдань дизайну візуальних комунікацій; допомагає зрозуміти роль технологічної ланки при створенні об’єктів графічного дизайну з використанням растрової, векторної та 3d графіки. Студенти вчаться планувати стадії роботи над проектом та реалізовувати синтез художньої та проектної творчості. Лабораторні передбачають апробацію набутих знань та реалізацію вмінь через серію практичних завдань.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу. Протягом семестру студент може набрати до 30 балів. На заліку – максимально 70 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 20 балів.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: Кожне заняття забезпечується наочними презентаційними матеріалами. 8. Рекомендована література Базова 1. Василюк А., Мельникова Н. Комп’ютерна графіка. Львів, 2016. 2. Кірсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрик Кірсанова. Монографія. 3. Пічугін М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. Київ, 2008 Допоміжна 4. Бородаев Д. Информационное проектирование в веб-дизайне /Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2003. - №2. – С.58-64 5. Бородаев Д. Модульная сетка как композиционная основа веб-сайта / Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2004. - №5. – С.108-116 6. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12-7–12 7. Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 8. Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p/ 9. Faulkner, F. Adobe Photoshop Classroom in a Book (2020 Release), London: Thames & Hudson. 2004 10. James D. Foley, Andries van Dam, Computer Graphics Principles and Practice. NY. 2011. 11. Abrash M. Graphics Programming Black Book Special Edition. London: Thames & Hudson. 2020 Інформаційні джерела 1. https://www.youtube.com/watch?v=bRUqcq5FApg&ab_channel=VideoSmile 2. https://www.youtube.com/watch?v=dpYxYMUBxcY&ab_channel=JCenterS-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 3. https://www.youtube.com/watch?v=y6OgiOAW2_M&list=PLo689pEsbTb-D3mAT8kDPNcjR6wyKvHfU&ab_channel=designschool
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).